صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دكتر حسین موحدیان عطا

سردبیر : دکتر بیژن بینا

مدیر اجرایی: الهام بهرامیان

مسوول دفتر: الهام حاج صالحی

ناشر: انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)ا

قوانین و دستورالعمل‌ها 

فوکوس و حیطه
روند کارشناسی
سیاست دسترسی آزاد
بایگانی
صلاحیت نویسندگی
موارد اخلاقی
راهنمای نویسندگان
کپی رایت
محرمانگی اطلاعات

آمار مجله