آمار

سال

<< 1397

شماره های منتشر شده 4
موارد چاپ شده 2
جمع سابمیشن ها 72
کارشناسی شده 4
  پذیرش شده 2 (3%)
  رد شده 2 (50%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 42
  از ابتدا تا چاپ (روز) 51