هزینه انتشار

از تاریخ 1/5/1397 وجه انتشار (Publication Fee) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله تحقیقات نظام سلامت 000 000 2 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.

نویسنده مسؤول می بایست وجه مورد نظر را به شماره حساب 4975761007 به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نزد بانک ملت برای پرداخت از طریق بانک‌های ملت، و شماره شبای 580120000000004975761007 برای پرداخت از طریق سایر بانکها و به شماره شناسه 1241130000000037 واریز و سپس اسکن فیش واریزی را فقط از طریق ایمیل hsreditor3@gmail.com به دفتر مجله ارسال نماید. لطفاً به این نکته توجه شود که صرفاً فیش‌هایی مورد تأیید است که به وسیله اسکنر اسکن شده باشد و گرفتن عکس از روی فیش به دلیل ناخوانا بودن فیش، مورد تأیید نمی‌باشد.

هزینه دستنوشته برای نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی و سایر نویسندگان یکسان می‌باشد.

در صورت تقاضای بررسی سریع (Fast Track زمان بررسی مقاله تا تصمیم‌گیری نهایی به 30 روز تقلیل خواهد یافت. در این حالت، پس از درخواست کتبی نویسنده، هزینه مقاله بررسی و به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت اعلام موافقت، نصف مبلغ بررسی شده دریافت و مقاله جهت داوری سریع ارسال می‌گردد. مابقی هزینه دستنوشته در صورت پذیرش مقاله، هنگام صدور نامه پذیرش دریافت می‌گردد.