دوره 7، شماره 1؛ 1390

بررسی اثرات مصرف لبنیات و کلسیم بر چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سحر صراف بانک, نعيمه گنجعلي, ريحانه سيدقلعه, ليلا آزادبخت

چکیده


مقدمه: امروزه چاقی به عنوان یک مشکل جهانی تلقی می‌شود. چاقی با این که زمینه‌ای از آن ژنتیکی است، اما عوامل محیطی و تغذیه‌ای، از عوامل مستعد کننده آن می‌باشند. مطالعات متعددی به ارتباط عوامل تغذیه‌ای با چاقی و چاقی شکمی اشاره کردند. از این رو در این تحقیق، به بررسی ارتباط مصرف لبنیات با شیوع چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته شد.

روش‌ها: اين تحقيق بر روي 236 نفر دانشجوي دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه در محدوده سني 30-18 سال قرار داشتند، به روش مقطعي انجام شد. دانشجویان به روش تصادفی انتخاب شدند. از افراد فرم بسامد خوراك نیمه‌کمی اعتبار سنجی‌شده گرفته شد. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از ثبت روزانه فعالیت بدنی بررسی شد.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که شیوع چاقی 7/1 درصد و چاقی شکمی 9/0 درصد و اضافه وزن 1/8 درصد می‌باشد. میانگین BMI و دور کمر به ترتیب برابر 54/21 کیلوگرم بر متر مربع و 37/70 سانتی‌متر می‌باشد. میانگین دریافت لبنیات برابر 24/444 گرم در روز است. نتایج هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری میان مصرف لبنیات و یا کلسیم با وزن، دور کمر و همچنین شیوع چاقی، چاقی شکمی و اضافه وزن نشان نمی‌دهند (05/0P > ).

نتیجه‌گیری: ارتباط معنی‌داری بین مصرف لبنیات و کلسیم با اضافه وزن، چاقی و چاقی شکمی در دانشجویان دختر دیده نشد. اما انجام این طرح از جهت گزارش میزان شیوع چاقی، چاقی شکمی و اضافه وزن و چگونگی وضعیت نمایه توده‌ بدنی و دور کمر حایز اهمیت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: لبنیات، کلسیم، چاقی، چاقی شکمی، BMI (Body Mass Index)


تمام متن:

PDF