دوره 6، شماره 3؛ 1389

بررسی فشار خون و ارتباط آن با نمایه توده بدن در ساکنین روستاهای شهرستان اصفهان

زمزم پاک نهاد, مريم سبکتگين

چکیده


مقدمه: چاقی یک فاکتور خطر مستقل برای ابتلا به بیماری‌‌های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های کیسه صفرا، سرطان‌های مختلف، التهاب مفاصل و مرگ و میر می‌باشد. افزایش وزن طی بزرگسالی به ویژه در دهه‌های سوم و چهارم زندگی با افزایش فشار خون همراه می‌باشد.

روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي تعداد 1493 (1159 زن و 334 مرد) فرد 16 تا 85 ساله در 12 منطقه روستایی اطراف اصفهان به طور تصادفي از بين افراد قابل دسترسي مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای فشار خون، سن، قد، وزن، جنس و ارتباط بين آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. BMI از رابطه وزن و قد محاسبه شد. آناليز آماري اطلاعات به وسیله نرم‌افزار SPSS11.5 و با استفاده از آزمون ANOVA و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط‌‌ها صورت گرفت.

یافته‌ها: میانگین نمایه توده بدن در این مطالعه 37/23 کیلوگرم بر متر مربع، فشار سیستولی 122 و فشار دیاستولی 76 میلی‌متر جیوه بود. در اين مطالعه بيش از نصف افراد شرکت کننده BMI در محدوده طبيعي 24-20 و درصد کمی BMI بالاتر از 40 را دارا بودند. فشار خون سيستوليک و دياستوليک ارتباط معني‌داري با BMI داشت (0001/0 > P، 202/0 = r). بر اساس آزمون ANOVA فشار خون سيستوليک و دياستوليک به طور معني‌داري در بين گروه‌هاي مختلف BMI متفاوت بود (0001/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتايج اين تحقيق نیز ارتباط فشار خون و BMI را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد افزایش وزن با احتباس نمک و مایعات، باعث افزایش فشار خون می‌شود، بنابراین کنترل وزن جزء مهمی در کنترل فشار خون محسوب می‌شود. کنترل فشار خون از طریق پیشگیری اولیه با شناسایی موارد جدید و در معرض خطر امکان پذیر است.

 

واژه‌های کلیدی: چاقي، فشار خون، نمایه توده بدن.


تمام متن:

PDF