دوره 10، شماره 3، 1393:442-449

: بررسی رابطه شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی (PSI ) و شاخص دمای تر گویسان(WBGT ) در زنان در اتاقک شرایط جوی

پيمانه حبيبي, حبيب اله دهقان, شيوا رضايي, کبري مقصودي

چکیده


مقدمه: نیاز به ارزیابی استرس ناشی از مواجهه با گرما به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور در صنعت جهت کنترل مؤثر آن ضروری می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی (PSI یا physiological strain index) و شاخص دمای تر گویسان (WBGT یا Wet Bulb Globe Temperature Index) در زنان در اتاقک شرایط جوی بود.

روش‌ها: این مطالعه تجربی،بر روی 36 نفر از دانشجویان زن سالم در شرایط جوی کنترل شده در گستره دمایی C 32-22 از شاخص WBGT در حالت نشسته طی 2 ساعت انجام گرفت. پارامترهای دمای دهانی و ضربان قلب جهت محاسبه شاخص  PSIبه فاصله هر 5 دقیقه اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آماره‌های توصیفی وآزمون‌های رگرسیون و همبستگی تحلیل گردیدند.

یافته‌ها: میانگین ضربان قلب و دمای دهانی در مواجهه با گرما bpm 91/87 و C 89/36 به‌دست آمد. مقدار حداقل و حداکثر شاخص دمای تر گویسان به ترتیب 49/25 وC 32/1 ،حداقل و حداکثر ضربان قلب 01/83 و 97/90 bpm و حداقل و حداکثر دمای دهانی7/36 ،C 01/37 به دست آمد. بین شاخص WBGT و شاخص PSI ( 001/0, P< 71/0( r=، دمای دهانی ( 001/0, P< 98/0 ( r= و ضربان قلب ( 001/0 ,P< 77/0( r= رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد ( 05/0( P< .

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص WBGT با متغیرهای فیزیولوژیک ضربان قلب، دمای دهانی و شاخص PSI در گستره دمایی°C 32-22 و رطوبت40% در زنان با پوشش اسلامی رابطه مستقیم ومعنی‌داری وجود دارد. همزمان با افزایشWBGT ضربان قلب،دمای دهانی و شاخص PSI نیز افزایش یافته است.

واژه‌های کلیدی: شاخص استرین فیزیولوژیکی،تنش گرمایی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.