دوره 7، شماره 1؛ 1390

بررسی اثر مصرف شیر سویا بر شاخص‌های آنتروپومتریک و فشار خون در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقی

صفورا نوربخش, نضال صراف زادگان, ليلا آزادبخت

چکیده


مقدمه: رژیم غذایی حاوی شیر سویا، ممکن است اثرات مفیدی بر شاخص‌های تن‌سنجی و میزان فشار خون در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی داشته باشد. بنابراین ما می‌خواهیم اثرات شیر سویا را بر وزن ،دور کمر و فشار خون در دختران جوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی کنیم.

روش‌ها: این بررسی، یک کارآزمایی بالینی مقاطع و تصادفی بود که بر روی 23 دختر جوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی به 2 گروه دریافت کننده شیر سویا و گروه شیر گاو به مدت 6 هفته تقسیم شدند. بین دو دوره نیز 3 هفته دوره Wash- out قرار داشت و به هر دو گروه هم رژیم کاهش وزن داده شد. در دوره شیر سویا تنها یک لیوان شیر سویا (CC 240) جایگزین یک لیوان شیر گاو (CC 240) شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران 2 ± 22 سال و میانگین BMI 0/50 ± 28/1 کیلوگرم بر متر مربع بود.

وزن و دور شکم به طور معنی‌دارای بعد از دوره شیر سویا در مقایسه با دوره شیر گاو تغییر نکرد. (میانگین درصد تغییرات در دوره شیر سویا برای وزن 4/0 ± 6/3- در مقابل 2/0 ± 0/1-) در دوره شیر گاو 82/0 = P دور شکم 2/0 ± 8/0- در مقابل 11/0 = P؛ 2/0 ± 1/0-، فشار خون سیستولیک به طور معنی‌داری در طی دوره شیر سویا کاهش پیدا کرد. (میانگین درصد تغییرات در دوره شیر سویا 0/9 ± 0/4- در مقابل 5/0 ± 7/1- در دوره شیر گاو؛ (05/0 > P). فشار خون دیاستولیک نیز در دوره شیر سویا کاهش پیدا کرد (1/0 ± 4/0- در مقابل 1/0 ± 4/0؛ 05/0 > P).

نتیجه‌گیری‌: رژیم غذایی حاوی شیر سویا هم فشار خون سیستولیک و هم دیاستولیک را در دختران جوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی کاهش داد. اگر چه جایگزین کردن شیر سویا در رژیم غذایی هیچ نتیجه معنی‌داری بر روی وزن و دور شکم نداشت.

واژه‌های کلیدی: شیر سویا، دختران جوان، نمایه توده بدن، وزن، اضافه وزن، دور کمر.


تمام متن:

PDF