دوره 7، شماره 1؛ 1390

ارتباط مصرف میوه و سبزی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران جوان دانشجو

ريحانه سيدقلعه, زهرا قلي, سحر صراف بانک, ليلا آزادبخت

چکیده


مقدمه: در کشور ما شیوع چاقی به سرعت رو به گسترش است، که تغذیه از جمله موارد مرتبط با آن می‌باشد. هدف از انجام این طرح بررسی نقش میوه و سبزی در ارتباط با دور کمر و BMI (Body Mass Index) در دختران جوان دانشجو است.

روش‌ها: این تحقیق بر روی 236 نفر دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در رنج سنی 18 تا30 سال قرار دارند، به روش مقطعی انجام شد. دانشجویان به روش تصادفی انتخاب شدند و ارزیابی تغذیه‌ای با استفاده از فرم FFQ (Food Frequency Questionnaire) نیمه‌ کمی و ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از ثبت روزانه فعالیت بدنی بررسی شد.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درصد شیوع چاقی 7/1، چاقی شکمی 9/0 و اضافه وزن 1/8 بوده است. همچنین این تحقیق نشان داد که میانگین نمایه توده بدنی و دور کمر به ترتیب 54/21 کیلوگرم بر متر مربع و 37/70 سانتی‌متر بوده، ارتباط معکوس معنی‌داری میان مصرف مجموع میوه و سبزی با وزن بدن (03/0 = P، 1/0- = r) و BMI (04/0 = P، 1/0- = r) و همچنین مصرف میوه با وزن بدن (01/0 = P، 1/0- = r) و BMI (01/0 = P، 1/0- = r) مشاهده گردید. ارتباطی بین مصرف میوه و سبزی با هم و به طور جداگانه با دور کمر دیده نشد (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: ارتباط معکوس معنی‌داری بین مصرف میوه و مجموع میوه و سبزی با وزن بدن و BMI در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشاهده گردید، اما ارتباط معنی‌داری بین مصرف میوه و سبزی با هم و به طور جداگانه با دور کمر دیده نشد.  

واژه‌های کلیدی: میوه و سبزی، دور کمر، چاقی شکمی، نمایه توده بدنی، فشارخون

تمام متن:

PDF