دوره 6، شماره 2؛ 1389

بررسی ارتباط شاخص‌های التهابی (CRP) و شاخص‌های تغذیه‌ای (آلبومین پلاسم و دریافت مواد مغذی) در بیماران همودیالیزی

ام البنين کافشاني, محمد حسن انتظاري, محسن حسيني, مهين محب رسول, فرناز سهرابي, علي ترابي

چکیده


مقدمه: سوء تغذیه پروتئین انرژی و التهاب در بین بیماران دیالیزی شایع می‌باشد. سوء تغذیه پیامدهای بسیاری از جمله افزایش مرگ و میر و دیر التیام یافتن زخم‌ها، افزایش حساسیت به عفونت، خستگی و بی‌حالی به دنبال دارد. سوء تغذیه پروتئین انرژی و التهاب در بیماران همودیالیزی اغلب منجر به سندرم کمپلکس سوء تغذیه التهاب یا آترواسکلروز– سوء تغذیه و التهاب می‌گردد، که با بیماری آترواسکلروتیک قلبی عروقی ارتباط دارد. این سندرم در بیمارانی که به مدت طولانی تحت دیالیز هستند، ایجاد می‌گردد و عامل مهم مرگ و میر در این بیماران محسوب می‌شود. با توجه به این که مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را در مورد ارتباط التهاب و سوء تغذیه نشان می‌دهد، بر آن شدیم تا ارتباط شاخص‌های التهابی و دریافت مواد مغذی را در بیماران همودیالیزی بررسی کنیم.

روش‌ها: این پژوهش به روش مقطعی بر روی 35 نفر از بیماران همودیالیز (5/58 درصد مرد و 1/48 درصد زن با میانگین سنی 55/51 سال) انجام شد، که حداقل به مدت 6 ماه تحت دیالیز بودند. اطلاعات به وسیله یک پرسش‌نامه حاوی مشخصات فردی، پزشکی و آزمایشات کلینیکی و یک پرسش‌نامه بسامد خوراکی (FFQ یا Food Frequency Questionnaire) جمع‌آوری گردید. مشخصات آنتروپومتریک شامل قد و وزن با استفاده از ترازوی Seca و قد‌سنج اندازه‌گیری گردید و نمونه خون از بیماران گرفته شد و جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه ارسال گردید. پرسش‌نامه بسامد خوراکی شامل 194 قلم غذایی از کلیه افراد تکمیل گردید و نتایج به دست آمده با نرم‌افزار N3 و SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: پس از پایان مطالعه ارتباط بین دریافت سلینوم و ویتامین B1 با CRP معنی‌دار بود (001/0 = P). در مورد بقیه مواد مغذی مورد بررسی ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. در ضمن دریافت پروتئین، کالری، فیبر، ویتامین‌ها و املاح به طور معنی‌داری پایین‌تر از DRI بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که دریافت کالری، پروتئین و تعدادی از ویتامین و املاح در این افراد به طور معنی‌داری کمتر از DRI بود و همچنین ارتباط بعضی مواد مغذی با CRP معنی‌دار بود، انتظار می‌رود که این افراد دچار سیکل سوء تغذیه– التهاب شده باشند، یا به زودی وارد این سیکل گردند، که این اهمیت مراقبت‌های تغذیه‌ای را در بهبودی و پیش‌گیری از مرگ و میر در این افراد را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: تغذیه، التهاب، مواد مغذی، همودیالیز، CRP.


تمام متن:

PDF