دوره 7، شماره 2؛ 1390

ارتباط مصرف نوشیدنی‌های شیرین با خطر ابتلا به سرطان: مروری بر مطالعات پیشین

مريم سادات ميرآقاجاني, احمد اسماعيل‌زاده

چکیده


: مقدمه: امروزه سرطان به عنوان يك مشكل عمده سلامت و یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان مطرح است. شيوه زندگي و عادات غذايي، از علل عمده افزايش سرطان مي‌باشد. نوشيدني‌هاي شيرين با توجه به اثراتشان بر هايپر گليسمي، هايپر انسولينمي، كاهش حساسيت انسوليني و چاقی و ارتباط احتمالی آن‌ها با سرطان، مورد توجه محققین قرار گرفته‌اند. با توجه به نبود مطالعه مروري در زمينه ارتباط بین مصرف نوشيدني‌هاي شيرين و خطر ابتلا به سرطان، هدف مطالعه حاضر بررسي اين ارتباط مي‌باشد.

روش‌ها: به منظور بررسی مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط مصرف نوشیدنی‌های شیرین و ابتلا به سرطان، از جستجو در PubMed و Scirus استفاده شد.

یافته‌ها: در اغلب مطالعات آینده‌نگر انجام شده، ارتباط یا ارتباط معنی‌دار بين مصرف نوشيدني‌های شیرین و خطر ابتلا به سرطان مشاهده نشد. در حالی که در اغلب مطالعات مورد شاهدی، مصرف نوشيدني‌های شیرین با افزایش خطر نسبي ابتلا به سرطان همراه بود. در یک مطالعه حیوانی نیز مصرف کولا با افزايش بروز آدنوماي پانكراس همراه بود.

نتیجه‌گیری: بر پایه یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده، به نظر می‌رسد که مصرف نوشیدنی‌های شیرین به دلیل محتوای بالای كالري و قند ساده ممکن است موجب افزایش وزن، چاقی و مقاومت انسولینی در افراد گردد و احتمال خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی:  نوشيدني هاي شيرين، سرطان، پانکراس، نوشابه ها

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.