دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل):334-339

بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان طی سال‌های 1378 تا 1389

مهدی تذهيبی, فریبا سعيدی, فريبرز مکاريان

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.2321

چکیده


مقدمه: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در بین زنان و اثرات سوء آن در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین، اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر بقای بیماران، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گردید.

روش‌ها: این مطالعه از نوع هم‌گروهی گذشته‌نگر بود و در آن پرونده 1077 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان طی سال‌های 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. بیماران تا پایان دی ماه سال 1392 پیگیری شدند. تأثیر عوامل مختلف بر میزان بقا با استفاده از مدل رگرسیون Cox تحلیل گردید. تفاوت بقا در رده‌های مختلف تعداد غدد لنفاوی درگیر زیر بغل نیز با کمک آزمون Logrank بررسی و نمودار بقا با روش Kaplan-Meier در این گروه‌ها رسم شد. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانه زمان پیگیری، 5/5 سال و میانگین سنی بیماران 3/11 ± 9/47 سال بود. 164 نفر (2/15 درصد) از بیماران در زمان پیگیری فوت کرده بودند. اثر متغیر تعداد غدد لنفاوی درگیر (047/0 = P) و کاتپسین D (009/0 = P) بر زمان بقای بیماران معنی‌دار به دست آمد. نسبت خطر مرگ در بیماران با تعداد غدد لنفاوی درگیر بین 3 تا 10 (031/0 = P) و بیماران با تعداد غدد لنفاوی درگیر بیشتر از 10 (030/0 = P)، به ترتیب 02/3 و 08/3 برابر خطر مرگ در بیماران بدون غدد لنفاوی درگیر بود. بر اساس نتایج آزمون Logrank، اختلاف معنی‌دار توزیع تابع بقا بین سطوح مختلف تعداد غدد درگیر مشاهده شد (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: تعداد غدد لنفاوی درگیر زیر بغل و میزان کاتپسین D، دو عامل پیش‌آگهی بد در میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان می‌باشد.


واژگان کلیدی


سرطان پستان؛ مدل‌های خطرات متناسب Cox؛ تحلیل بقا

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.2321

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.