دوره 13، شماره 2، 1396:175-179

کاربرد پرتو مادون قرمز به جای پرتو خورشیدی در معادله شاخص استرس محیطی در محیط خارج از ساختمان

حبیب‌اله دهقان, جعفر اکبری, معصومه چاوشی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i2.2371

چکیده


مقدمه: در بسیاری از محیط‌های کار، به خصوص در فصل تابستان، ارزیابی استرس حرارتی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی کاربرد پرتوهای مادون قرمز به جای شدت پرتو خورشیدی در معادله شاخص استرس محیطی انجام شد.

روش‌‌ها: اين مطالعه مقطعي در ماه‌های خرداد تا آبان سال 1392 از ساعت 8 تا 18 در شرایط آب و هوایی شهر اصفهان انجام شد. شدت پرتو مادون قرمز در 4 جهت اصلی و بالا و پایین کره مسی ترمومتر گویسان اندازه‌گیری شد. همچنین، دمای تر، دمای خشک و دمای گویسان اندازه‌گیری گردید. سپس، شاخص دمای تر گویسان (WBGT یاWet bulb globe temperature) و شاخص استرس محیطی بر اساس شدت پرتو مادون قرمز (ESIIR یا Environmental stress index) به جای پرتو خورشیدی محاسبه شد. از آزمون‌های آماری همبستگی Pearson و رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها: بین شاخص ESIIR و شاخص WBGT در هر 6 جهت همبستگی بالایی وجود داشت (01/0 > P). مقدار ضریب همبستگی بین دو شاخص برای هر 6 جهت برابر 963/0 به دست آمد. برآورد شاخص WBGT از متغیر پیش‌بینی کننده شاخص ESIIR از طریق معادله 427/1 + ESIx 959/0 = WBGT امکان‌پذیر بود (94/0 = 2R).

نتيجه‌گيري: برای ارزیابی استرس گرمایی در محیط‌های کاری خارج از ساختمان، شاخص ESIIR که بر اساس دمای خشک، رطوبت نسبی و شدت پرتو مادون قرمز محاسبه شد، برآورد کننده خوبی برای شاخص WBGT است


واژگان کلیدی


استرس حرارتی؛ انرژی خورشیدی؛ پرتو مادون قرمز؛ آب و هوا

تمام متن:

PDF PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i2.2371