دوره 11، شماره 2، 1394:435-443

بررسی اثربرنامه های ترویجی-آموزشی بر میزان کاهش مصرف غذای آماده (مطالعه موردی : ارائه کلیپ ،بروشور و مشاوره به دانش آموزان دبستان سما)

سوما فاتحي پناه, عادل صلواتي, رضا شافعي

چکیده


مقدمه: بازاریابی اجتماعی در طی چندین سال گذشته بارها در جهت تأثیرگذاری بررفتار بهداشتی مورد استفاده قرارگرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر ارائه برنامه‌های ترویجی-آموزشی که شامل بروشور، کلیپ‌های تبلیغاتی و مشاوره می‌باشد بر کاهش مصرف غذای آماده دانش آموزان دبستان سما می‌باشد.

روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 56 نفر از دانش‌آموزان دبستان دخترانه و پسرانه سما در دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش‌نامه‌اي شامل دو قسمت بود سؤالات زمینه‌ای و سؤالاتی در مورد میزان مصرف غذای آماده که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسش‌نامه به صورت پیش‌آزمون در هر دو گروه تکمیل شد. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده برنامه ترویجی- آموزشی که شامل کلیپ تبلیغاتی و بروشور و مشاوره حضوری بود برای گروه آزمایش طراحی و اجرا شد و پس از سه هفته آزمون ثانویه از هر دو گروه به عمل آمد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از آزمون فرضیه‌های مختلف از جمله تحلیل واریانس فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین نمره برنامه‌های ترویجی آموزشی قبل از آموزش در 2 گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (39/0p=). اما بعد از آموزش میانگین نمره برنامه‌های ترویجی آموزشی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری داشت  (002/0p=). نتایج نشان دادند که بعد از آموزش بین ارائه کلیپ  (000/0p=) ، ارائه بروشور (000/0p=) و دادن مشاوره (000/0p=) بر کاهش مصرف غذای آماده در گروه آزمایش ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: برنامه‌های ترویجی آموزشی در مورد کاهش مصرف غذای آماده در رفتار تغذيه‌اي دانش‌آموزان تحت مطالعه تأثير مثبت داشته است. با توجه به پايين بودن سطح آگاهي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و براي بهبود و اصلاح رفتار تغذیه‌اي آنان در مورد کاهش مصرف غذای آماده استفاده از برنامه ترویجی آموزشي ضروري به نظر مي‌رسد.

 

واژه‌های کلیدی: تبلیغات، بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، مصرف غذای آمادهتمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.