دوره 13، شماره 2، 1396:211-217

مقایسه متغیرهای شخصیتی کارگران حادثه دیده و حادثه ندیده در صنایع شهر اصفهان

عظيم کريمی, احسان‌اله حبیبی, حبیب‌اله دهقان شهرضا, بهزاد مهکی, ابوالقاسم نوری

DOI: 10.22122/jhsr.v13i2.2468

چکیده


مقدمه: حوادث، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود. عوامل فردی و ویژگی‌های شخصیتی نیز از مهم‌ترین علت وقوع خطاهای انسانی و حوادث می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد حادثه دیده و حادثه ندیده انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و به صورت مقطعی در سال 1393 و در 19 صنعت از صنایع شهر اصفهان انجام شد. فرم کوتاه پرسش‌نامه پنج شخصیتی NEO (Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor Inventory یا NEO-FFI) برای 200 نفر (100 نفر حادثه دیده و 100 نفر حادثه ندیده) تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌ Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی و سابقه کاری افراد به ترتیب 39/7 ± 19/33 و 32/6 ± 56/9 سال بود. نتایج آزمون Independent t نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ویژگی‌های شخصیتی روان‌نژندی (020/0 = P)، انعطاف‌پذیری (001/0 = P)، برون‌گرایی (035/0 = P) و مسؤولیت‌پذیری (001/0 = P) در دو گروه افراد حادثه‌ دیده و حادثه ‌ندیده وجود داشت، اما تفاوت معنی‌داری در حیطه شخصیتی دلپذیر بودن (100/0 = P) بین دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان از روی ویژگی‌های شخصیتی افراد، میزان استعداد آن‌ها برای ایجاد حوادث را پیش‌بینی کرد و از به کار گماردن افراد با استعداد بالا در ایجاد حوادث، در پست‌های حساس ممانعت به عمل آورد.


واژگان کلیدی


ویژگی‌های شخصیتی؛ ایمنی؛ حوادث شغلی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i2.2468