بررسی آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در خیابان‌های اصلی شهر کاشان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

امين پراور
محمد رضا منظم
نبي‌اله منصوري
مسعود مطلبي کاشاني

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان دادند که آلودگی صوتی بر سلامت انسان تأثیرات مضری دارد. صدای ناشی از ترافیک شهرها، مهم‌ترین منبع آلودگی صوتی به شمار می‌رود. هدف مطالعه حاضر، تعیین آلودگی صوتی خیابان‌های اصلی شهر کاشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) بود.

روش‌ها: 180 مورد اندازه‌گیری صدا در 20 منطقه از خیابان‌های اصلی شهر کاشان به وسیله صداسنج مدل 440CEL- و با روش استاندارد 1996 ISO انجام گرفت. شاخص‌های تراز معادل صدا (LAeq)، تراز آماری صدا، تراز حداقل و حداکثر صوت برای هر اندازه‌گیری در 3 نوبت صبح (10:30-7)، ظهر (15:30-12) و شب (21:30-18) تعیین گردید. شاخص صدای ترافیک محاسبه و بر روی نقشه‌های پهنه‌بندی GIS رسم شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار LAeq برای کل اندازه‌گیری‌ها برابر با (dB)A 1/1 ± 2/77 و میانگین شاخص آلودگی صوتی ناشی از ترافیک کل اندازه‌گیری‌ها برابر با (dB)A 5/68 بود. تفاوت معنی‌داری بین ایستگاه‌های مورد مطالعه برای شاخص صدای ترافیک مشاهده گردید (001/0 > P)، اما تفاوت معنی‌داری بین این ایستگاه‌ها در مورد LAeq مشاهده نشد (140/0 = P).

نتیجه‌گیری: آلودگي صوتي در شهر کاشان بالاتر از استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران بود. علت اصلی آلودگی صوتی این شهر، وسایل نقلیه موتوری می‌باشد که اقدامات کنترلی در این زمینه لازم است.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل