بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت دفع پسماندهای بیمارستانی در سال 1393

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدي وثوقي نيري
امير زاهدي
محمد جواد محمدي
الهام شکوهي
ابوالفضل مکاري يامچي
مژگان سلامي
سينا عبدي
پویا محمدیان گراوند

چکیده

مقدمه: پسماندهاي بیمارستانی برای محیط زیست بسیار خطرناک می‌باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی بود.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای سه قسمتی در خصوص مدیریت پسماند بیمارستانی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney و همبستگی‌های Spearman و V کرامر (Cramer's V) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، وضعیت آگاهی و نگرش در حد کم و عملکرد در حد متوسط بود. همچنین، نتایج آزمون Kruskal-Wallis نشان داد که بین آگاهی کارکنان بیمارستان‌ها در گروه‌های شغلی و تحصیلی با سابقه گذراندن دوره بهداشتی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به آگاهی و نگرش کم جامعه مورد بررسی در رابطه با مدیریت پسماندهای بیمارستانی، راه‌های افزایش آگاهی و بهبود نگرش و عملکرد کارکنان از طریق کلاس‌های آموزشی، پیشنهاد می‌گردد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
وثوقي نيريم., زاهديا., محمديم. ج., شکوهيا., مکاري يامچيا., سلاميم., عبديس., & محمدیان گراوندپ. (2017). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت دفع پسماندهای بیمارستانی در سال 1393. تحقیقات نظام سلامت, 12(4), 460-465. https://doi.org/10.22122/jhsr.v12i4.2615
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل
بیوگرافی نویسنده

محمد جواد محمدي, دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان و کمیته تحقیقات دانشجویی، مركز تحقيقات و فناوري هاي زيست محيطي، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپوراهواز، اهواز، ايران

دكتري بهداشت محيط