دوره 13، شماره 4، 1396:415-421

ارزیابی روش‌های غربالگری سرطان پستان در زنان استان اصفهان

مهری رجالی, قاسم يادگارفر, مهناز مستاجران, پژمان عقدک, رضا فدايی, رويا انصاری

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.2732

چکیده


مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان در سطح جهان و شایع‌ترین بدخیمی در بین زنان ایرانی می‌باشد که در سال‌های اخیر سیر صعودی قابل توجهی داشته است.

روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر، تعداد 9591 نفر از زنان 20 تا 65 سال شهرستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بررسی شد و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه به صورت مصاحبه حضوری با مراجعه درب خانوار جمع‌آوری گردید.

یافته‌ها: میانگین سنی زنان 7/11 ± 6/37 بود و 3/94 درصد از زنان متأهل و 9/91 درصد خانه‌دار بودند. 4/63 درصد خودآزمایی انجام می‌دادند و 5/61 درصد نداشتن مشکل و درد در ناحیه پستان را علت عدم انجام خودآزمایی ذکر نمودند. 2/50 درصد افراد، حداقل یک بار معاینه بالینی پستان داشتند و میانگین دفعات معاینه در سه سال گذشته 2/2 ± 9/1 بار به دست آمد. بیشترین علت عدم مراجعه جهت معاینه (9/85 درصد) نداشتن مشکل در پستان و کمترین مورد (2/4 درصد) هزینه‌بر بودن روش بود. 7/15 درصد افراد، ماموگرافی را حداقل یک بار تاکنون انجام داده‌اند و میانگین دفعات ماموگرافی 4/2 ± 3/2 بار بود 8/80 درصد افراد، علت عدم انجام ماموگرافی را نداشتن مشکل ذکر نمودند. بین انجام روش‌های غربالگری سرطان پستان با متغیرهای سن، شغل، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، سابقه شیردهی و سابقه ابتلای خانوادگی ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت (001/0 > P برای همه).

نتیجه‌گیری: وضعیت انجام روش‌های غربالگری در مطالعه جاری نسبت به مطالعات دیگر مطلوب است، ولی همچنان نیازمند ارتقا می‌باشد.


واژگان کلیدی


غربالگری؛ سرطان پستان؛ ارزيابي، زنان

تمام متن:

PDF

مراجع


Khalili AF, Shahnazi M. Breast cancer screening (breast self-examination, clinical breast exam, and mammography) in women referred to health centers in Tabriz, Iran. Indian J Med Sci 2010; 64(4): 149-62.

Kaviani A, Alameh M, Motlag E, Abedini M. Breast disease: Clinical exam and design method. Tehran, Iran: Mezrab Publications; 2011. [In Persian].

Okobia MN, Bunker CH, Okonofua FE, Osime U. Knowledge, attitude and practice of Nigerian women towards breast cancer: A cross-sectional study. World J Surg Oncol 2006; 4: 11.

Rutledge DN, Barsevick A, Knobf MT, Bookbinder M. Breast cancer detection: Knowledge, attitudes, and behaviors of women from Pennsylvania. Oncol Nurs Forum 2001; 28(6): 1032-40.

Semiglazov VF, Manikhas AG, Moiseenko VM, Protsenko SA, Kharikova RS, Seleznev IK, et al. Results of a prospective randomized investigation Russia (St.Petersburg)/WHO to evaluate the significance of self-examination for the early detection of breast cancer. Vopr Onkol 2003; 49(4): 434-41.

Ohuchi N, Yoshida K, Kimura M, Ouchi A, Kamioki S, Shiiba K, et al. Improved detection rate of early breast cancer in mass screening combined with mammography. Jpn J Cancer Res 1993; 84(7): 807-12.

Chua MS, Mok TS, Kwan WH, Yeo W, Zee B. Knowledge, perceptions, and attitudes of Hong Kong Chinese women on screening mammography and early breast cancer management. Breast J 2005; 11(1): 52-6.

Khokher S, Qureshi W, Mahmood S, Saleem A, Mahmud S. Knowledge, attitude and preventive practices of women for breast cancer in the educational institutions of Lahore, Pakistan. Asian Pac J Cancer Prev 2011; 12(9): 2419-24.

Bazargan M, Bazargan SH, Calderon JL, Husaini BA, Baker RS. Mammography screening and breast self-examination among minority women in public housing projects: the impact of physician recommendation. Cell Mol Biol (Noisy -le -grand) 2003; 49(8): 1213-8.

Lee EH. Breast self-examination performance among Korean nurses. J Nurses Staff Dev 2003; 19(2): 81-7.

Thomas EC. African American women's breast memories, cancer beliefs, and screening behaviors. Cancer Nurs 2004; 27(4): 295-302.

Kung EY, Chan AC, Chong YS, Pham T, Hsu-Hage BH. Promoting breast screen to Melbourne Chinese women using ethnic-specific health promotion strategies. Internet Journal of Health Promotion 1997 [Online]. Available from: URL: http://rhpeo.net/ijhp articles/1997/3/index.htm

Chong PN, Krishnan M, Hong CY, Swah TS. Knowledge and practice of breast cancer screening amongst public health nurses in Singapore. Singapore Med J 2002; 43(10): 509-16.

Moodi M, Hassanzadeh A, Charkazi A, Shahnazi H, Sharifirad G. Survey of the psycho-cognitive factors affecting breast cancer screening behaviors at different stages of change among female teachers in Isfahan, Iran. J Health Syst Res 2011; 7(6): 770-81. [In Persian].

Ghazanfari Z, Mohamadalizade S, Ezattalab F. Study of knowledge, Attitude and practice of employed women of chalus city about preventive of breast cancer. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2006; 1(2): 44-50. [In Persian].

Yücel A, Degirmenci B, Acar M, Ellidokuz H, Albayrak R, Haktanir A. Knowledge about breast cancer and mammography in breast cancer screening among women awaiting mammography. Turk J Med Sci 2005; 35(1): 35-42.

Mahouri K, Sadeghi Hasanabadi A, Taleei A. Knowledge and practice of women who referred to health centers of Shiraz distinct. Hormozgan Med J 2003; 7(2): 68-75. [In Persian].
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.2732

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.