دوره 13، شماره 4، 1396:415-421

ارزیابی روش‌های غربالگری سرطان پستان در زنان استان اصفهان

مهری رجالی, قاسم يادگارفر, مهناز مستاجران, پژمان عقدک, رضا فدايی, رويا انصاری

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.2732

چکیده


مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان در سطح جهان و شایع‌ترین بدخیمی در بین زنان ایرانی می‌باشد که در سال‌های اخیر سیر صعودی قابل توجهی داشته است.

روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر، تعداد 9591 نفر از زنان 20 تا 65 سال شهرستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بررسی شد و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه به صورت مصاحبه حضوری با مراجعه درب خانوار جمع‌آوری گردید.

یافته‌ها: میانگین سنی زنان 7/11 ± 6/37 بود و 3/94 درصد از زنان متأهل و 9/91 درصد خانه‌دار بودند. 4/63 درصد خودآزمایی انجام می‌دادند و 5/61 درصد نداشتن مشکل و درد در ناحیه پستان را علت عدم انجام خودآزمایی ذکر نمودند. 2/50 درصد افراد، حداقل یک بار معاینه بالینی پستان داشتند و میانگین دفعات معاینه در سه سال گذشته 2/2 ± 9/1 بار به دست آمد. بیشترین علت عدم مراجعه جهت معاینه (9/85 درصد) نداشتن مشکل در پستان و کمترین مورد (2/4 درصد) هزینه‌بر بودن روش بود. 7/15 درصد افراد، ماموگرافی را حداقل یک بار تاکنون انجام داده‌اند و میانگین دفعات ماموگرافی 4/2 ± 3/2 بار بود 8/80 درصد افراد، علت عدم انجام ماموگرافی را نداشتن مشکل ذکر نمودند. بین انجام روش‌های غربالگری سرطان پستان با متغیرهای سن، شغل، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، سابقه شیردهی و سابقه ابتلای خانوادگی ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت (001/0 > P برای همه).

نتیجه‌گیری: وضعیت انجام روش‌های غربالگری در مطالعه جاری نسبت به مطالعات دیگر مطلوب است، ولی همچنان نیازمند ارتقا می‌باشد.


واژگان کلیدی


غربالگری؛ سرطان پستان؛ ارزيابي، زنان

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.2732