دوره 13، شماره 2، 1396 (شماره در حال تکمیل)

امکان سنجی کاربرد میدانی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی در نمونه برداری فرمالدئید در هوای محیط کار

سميه دادخواه تهراني, مسعود ريسمانچيان, زيبا نوروزي, حميد رضا پورزماني, فريبرز مومن بيک

چکیده


-