دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

معرفی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی (HS- SDME) و آنالیز گازکروماتوگرافی (GC) برای ارزیابی نمونه های سنتتیک فرمالدئید

زيبا نوروزی, مسعود ريسمانچيان, سميه دادخواه تهرانی, حميدرضا پورزمانی, فريبرز مومن بيک

چکیده


-DOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.2776