دوره 13، شماره 4، 1396:497-502

معرفی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی و آنالیز گاز کروماتوگرافی برای ارزیابی نمونه‌های سنتتیک فرمالدئید

زيبا نوروزی, مسعود ريسمانچيان, سميه دادخواه تهرانی, حميدرضا پورزمانی, فريبرز مومن بيک

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.2776

چکیده


مقدمه: با توجه به استفاده گسترده از فرمالدئید در صنایع و مراکز پزشکی، سمیت آن و نگرانی جهت حساسیت و دقت روش آنالیز این ترکیب، مطالعه حاضر با هدف بررسی هم‌زمان استفاده از حساس‌ترین روش توصیه شده تعیین فرمالدئید توسط مؤسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی (National Institute of Occupational Safety and Health یا NIOSH) و کاربرد آزمایشگاهی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی (Headspace-Single drop Microextraction یا HS-SDME) در آماده‌سازی نمونه‌های حاوی فرمالدئید با آنالیز گاز کروماتوگرافی (Gas chromatography یا GC) در نمونه‌های سنتتیک انجام شد.

روش‌ها: در معرفی روش HS-SDME و آنالیز GC جهت اندازه‌گیری فرمالدئید، نمونه‌های مورد نياز با غلظت‌های معین با استفاده از دو روش NIOSH 3500 و HS-SDME آماده‌سازی و تجزیه و تحلیل تحلیل شدند و نتایج دو روش مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: بررسی صحت HS-SDME، با مقایسه نتایج دو روش انجام شد. میزان تکرارپذیری و بازده استخراج روش HS-SDME با روش Occupational Safety and Health Administration (OSHA) قابل مقایسه بود. همچنین، روش HS-SDME دارای صحت بود.

نتیجه‌گیری: روش HS-SDME در کاربرد آزمایشگاهی دقت و صحت لازم را دارد. همچنین، بازده استخراج روش HS-SDME با روش OSHA جهت اندازه‌گیری فرمالدئید قابل مقایسه می‌باشد. روش HS-SDME به مطالعه و بررسی بیشتری نیازمند است.


واژگان کلیدی


فرمالدئید؛ میکرواستخراج فاز مایع؛ مؤسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.2776