دوره 13، شماره 4، 1396:393-398

ارزیابی شاخص‌های گرمایی محیطی، فیزیولوژیک و ادراکی در کارگران یک معدن زیرزمینی

ميثم مباشری دمنه, حبیب‌اله دهقان, عظيم کريمی, حسين خليلی گرجی, محمد زين الدينی, علیرضا پوربافرانی, زهرا شريفيان شاهکوچکی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.2778

چکیده


مقدمه: گرما به عنوان عامل زیان‌آوری در محیط‌های کاری شناخته شده است که باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیک در افراد می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص‌های گرمایی محیطی، فیزیولوژیک و ادراکی در یک معدن زیرزمینی بود.

روش‌ها: این پژوهش تحلیلی- مقطعی، بر روی 64 نفر از کارگران مرد یک معدن زیرزمینی سرب و روی در فصل تابستان انجام گرفت. شاخص‌های استرین فیزیولوژیک (Physiological strain index یا PSI) و شاخص دمای تر گوی‌سان (Wet bulb globe temperature یا WBGT) به طور هم‌زمان اندازه‌گیری شد و همچنین، شاخص نمره استرین حرارتی (Heat strain score index یا HSSI) با استفاده از پرسش‌نامه مربوط تکمیل گردید. داده‌های به دست آمده در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین شاخص‌های PSI، WBGT و HSSI به ترتیب برابر با 11/2، 08/22 و 55/13 بود و نشان دهنده آن است که محیط معدن دارای استرس حرارتی کمی می‌باشد. میانگین شاخص PSI در سطوح خطر شاخص HSSI دارای اختلاف معنی‌داری بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی Pearson، بین شاخص‌های WBGT و PSI ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (791/0 = P). همچنین، همبستگی خوبی بین شاخص‌های HSSI و PSI وجود داشت (001/0 > P، 859/0 = r).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های استفاده از شاخص PSI، می‌توان از شاخص HSSI به عنوان يك ابزار غربالگري در ارزیابی سطح استرین گرمایی در کارگران معادن زیرزمینی استفاده نمود.


واژگان کلیدی


بیماری‌های ناشی از استرس حرارتی؛ استرس فیزیولوژیک؛ درجه حرارت بالا

تمام متن:

PDF

مراجع


Moran DS, Epstein Y. Evaluation of the environmental stress index (ESI) for hot/dry and hot/wet climates. Ind Health 2006; 44(3): 399-403.

Bernard TE, Cross RR. Heat stress management: Case study in an aluminum smelter. Int J Ind Ergon 1999; 23(5): 609-20.

Dehghan H, Mortzavi SB, Jafari MJ, Maracy MR. Development and Validation of a Questionnaire for Preliminary Assessment of Heat Stress at Workplace. J Res Health Sci 2015; 15(3): 175-181.

Budd GM. Wet-bulb globe temperature (WBGT)-its history and its limitations. J Sci Med Sport 2008; 11(1): 20-32.

Epstein Y, Moran DS. Thermal comfort and the heat stress indices. Ind Health 2006; 44(3): 388-98.

Brake R, Bates G. A valid method for comparing rational and empirical heat stress indices. Ann Occup Hyg 2002; 46(2): 165-74.

Jay O, Kenny GP. Heat exposure in the Canadian workplace. Am J Ind Med 2010; 53(8): 842-53.

Gagge AP, Nishi Y. Heat exchange between human skin surface and thermal environment. In: Gagge AP, Nishi Y, Editors. Comprehensive Physiology. Bethesda, MD: American Physiological Society; 2011.

Gagge AP, Fobelets AP, Berglund LG. A standard predictive index of human response to the thermal environment. ASHRAE Trans 1986; 92: 2B.

Golbabaei F, Omidvari M. Human and thermal stress at work. Tehran, Iran: Tehran University Press; 2002. [In Persian].

Parsons K. Heat stress standard ISO 7243 and its global application. Ind Health 2006; 44(3): 368-79.

Dehghan Shahreza H, Mortazavi S, Jafari M, Meraci M, Khavanin A, Jahangiri M. Structural equation modeling application to determine validity of the structure of a thermal strain screening method. J Health Syst Res 2010; 6(4): 601-12. [In Persian].

Misaqi FL. Heat Stress in Hot U.S. Mines and criteria for standards for mining in hot environments. Washington, DC: U.S. Department of the Interior, Mining Enforcement and Safety Administration; 1976.

Luecke CL. Gender differences during heat strain at ctitical WBGT. Tampa, FL: University of South Florida; 2006.

Moran DS, Shitzer A, Pandolf KB. A physiological strain index to evaluate heat stress. Am J Physiol 1998; 275(1 Pt 2): R129-R134.

Malchaire J, Gebhardt HJ, Piette A. Strategy for evaluation and prevention of risk due to work in thermal environments. Ann Occup Hyg 1999; 43(5): 367-76.

Li Y, Tokura H, Guo YP, Wong AS, Wong T, Chung J, et al. Effects of wearing N95 and surgical facemasks on heart rate, thermal stress and subjective sensations. Int Arch Occup Environ Health 2005; 78(6): 501-9.

Laird IS, Goldsmith R, Pack RJ, Vitalis A. The effect on heart rate and facial skin temperature of wearing respiratory protection at work. Ann Occup Hyg 2002; 46(2): 143-8.

Dehghan H, Habibi E, Khodarahmi B, Hosseinali Yousefi HA, Hasanzadeh A. The relationship between observational - perceptual heat strain evaluation method and environmental / physiological indices in warm workplace. Pak J Med Sci 2013; 29(1 Suppl): 358-62.

Baker SJ, Grice J, Roby L, Matthews C. Cardiorespiratory and thermoregulatory response of working in fire-fighter protective clothing in a temperate environment. Ergonomics 2000; 43(9): 1350-8.

Hostler D, Gallagher M Jr, Goss FL, Seitz JR, Reis SE, Robertson RJ, et al. The effect of hyperhydration on physiological and perceived strain during treadmill exercise in personal protective equipment. Eur J Appl Physiol 2009; 105(4): 607-13.

Gagge AP, Stolwijk JAJ, Hardy JD. Comfort and thermal sensations and associated physiological responses at various ambient temperatures. Environ Res 1967; 1(1): 1-20.

Wong ASW, Li Y. Relationship between thermophysiological responses and psychological thermal perception during exercise wearing aerobic wear. J Therm Biol 2004; 29(7): 791-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.2778

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.