دوره 13، شماره 2، 1396:224-229

امکان‌سنجی بازیابی آب از پساب حاصل از تأسیسات واحد استریلیزاسیون در بیمارستان آموزشی الزهرا تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

احمد تبعيديان, منيره السادات تبعيديان, افشين ابراهيمی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i2.2820

چکیده


مقدمه: کمبود آب به خصوص آب شیرین، بازیافت آن را در تأسیسات مختلف الزامی نموده است. از این‌رو، هدف از انجام مطالعه حاضر، امکان‌سنجی بازیابی آب حاصل از پساب تأسیسات واحد استریلیزاسیون بیمارستان آموزشی الزهرا تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت استفاده مجدد آب در بویلرهای بیمارستان بود.

روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، آزمایش‌های میکروبی شامل HPC (Heterotrophic plate count) و شیمیایی آب شامل سختی کل، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، pH، کدورت، دما و DO (Dissolved oxygen) بر روی 28 نمونه از آب ورودی و پساب خروجی اتوکلاوهای بیمارستان الزهرا اصفهان مورد سنجش قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین نتایج حاصل از سنجش پارامترهای مختلف در آب ورودی و پساب خروجی از تأسیسات استریلیزاسیون بیمارستان الزهرای اصفهان به ترتیب شامل سختی کل (0/85 و 5/16 میلی‌گرم در لیتر)، هدایت الکتریکی (µS/cm 0/270 و 9/253)، کل جامدات محلول (4/146 و 8/137 میلی‌گرم در لیتر)، pH (2/7 و 1/7)، کدورت (NTU یا Nephelometric Turbidity Unit) (61/0 و 08/3)، دما (98/23 و 35/73 درجه سانتیگراد)، HPC (cfu/ml 4/8 و 6/16) و DO (8/7 و 8/3 میلی‌گرم در لیتر) به دست آمد.

نتیجه‌گیری: کیفیت پساب حاصل از تأسیسات واحد استریلیزاسیون مرکزی بیمارستان الزهرا اصفهان از نظر استانداردهای کیفی قابل قبول بوده و فقط با اقداماتی مانند اتصال فیزیکی لوله خروجی تخلیه به ابتدای واحد استریلیزاسیون و تنظیم pH می‌تواند دوباره به عنوان آب ورودی واحد استریلیزاسیون دایم مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت انتظار می‌رود که کاهش چشمگیری در آب مصرفی این واحد درمانی اتفاق افتد. پیشنهاد می‌گردد، به دلیل وضعیت خشکسالی و کمبود آب استان، از این روش جهت سایر بیمارستان‌ها نیز استفاده گردد.


واژگان کلیدی


بازیابی آب؛ تأسیسات؛ استریلیزاسیون؛ بیمارستان؛ اصفهان؛ ایران

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i2.2820