دوره 13، شماره 2، 1396:151-155

بررسي ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني در يك محيط بيمارستاني

سيامک برادران, سعيد رودي ماسوله, علي عالي پناه

DOI: 10.22122/jhsr.v13i2.2844

چکیده


مقدمه: تعهد سازمانی کارکنان بيمارستان به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين سازمان، از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمت‌رسانی آن‌ها به شمار می‌رود. یکی از مفاهیم اجتماعی جدید در بیمارستان‌ها که می‌تواند تقویت کننده تعهد سازمانی باشد، سرمایه اجتماعی کارکنان است. از اين‌رو، تحقيق حاضر با هدف تعيين ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني كاركنان در يك محيط بيمارستاني در تهران انجام شد.

روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي- همبستگي، 337 نفر از کارکنان بخش‌هاي تخصصي يكي از بیمارستان‌هاي تهران شامل پزشكان، پرستاران و دستياران شركت كردند كه با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده نظام‌دار و تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه تعهد سازمانی Allen و Meyer و پرسش‌نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha تأیید گرديد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معني‌داري داده‌ها در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: همبستگی مثبت و معنی‌داری بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (001/0 = P) و همچنین، بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (030/0 = P) مشاهده شد. بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی همبستگی ضعیف و معنی‌داری وجود داشت (280/0 = P). همبستگی بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی نیز مثبت و معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: سرمایه اجتماعی در یک سازمان و یا یک بخش از آن، مي‌تواند منجر به تقویت تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان يا آن بخش گردد و كاركناني كه داراي سرمايه اجتماعي قوي‌تري هستند، از تعهد سازماني بالاتري برخوردار مي‌باشند.


واژگان کلیدی


بعد ارتباطی؛ بعد شناختی؛ تعهد سازمانی؛ سرمایه اجتماعی؛ بعد ساختاری

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i2.2844