دوره 6، شماره 2؛ 1389

ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه تهران

حميد پيروي, احمد حاجبي, ليلي پناغي

چکیده


مقدمه: دانشگاه‌ها، سازمان‌هايي هستند كه هر ساله مقدار قابل توجهي جمعيت جوان را جذب مي‌كنند و طي زمان معيني توانمندي‌هاي علمي و عملي اين اشخاص را پرورش مي‌دهند و در پایان نيروهاي آموزش ديده و متخصص را در اختيار جامعه مي‌گذارند هدف از این مطالعه بررسی رابطه بين حمايت اجتماعي، سلامت رواني و متغيرهاي جمعيت شناختي در دانشجويان ورودي جديد دانشگاه تهران در سال تحصيلي1385- 1384- بود.

روش‌ها: اين مطالعه از نوع توصيفي به روش نمونه‌گيري سرشماري روی 2916 دانشجو ورودي جديد سال تحصيلي 1385-1384 (1176مرد و1737 زن) در دانشگاه تهران انجام شده است‌ دانشجويان پذيرفته شده در محدوده زماني ثبت‌نام به غرفه مركز مشاوره دانشجويي مراجعه و با راهنمايي كارشناسان، از سه پرسش‌نامة مشخصات جمعيت شناختي، سلامت عمومی12 سؤالي ((GHQ-12 و مقياس حمايت اجتماعی استفاده کردند. تحليل آماري داده‌ها با آزمون‌هاي t، ANOVA و Regression انجام شد.

یافته‌ها: ميانگين سني اين دانشجويان 61/1 19، میانگین نمره سلامت عمومی‏69/4 53/9 و حمايت اجتماعي 21/2 15/10 بود. نتیجه آزمون نشان داد که با افزايش ميزان حمايت اجتماعي نمره سلامت عمومي كاهش يافته (P<0.001, b=-0.57, ß=-0.27, t=-14.66) یعني وضعيت سلامت عمومي بهبود مي‌يابد.

نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی با سلامت روان رابطه معنی‌دارو مستقیم دارد. تغيير سياست‌گذاري‌ها با هدف ارتقاء كيفيت و كميت شبكه‌هاي حمايتي، به ويژه براي دانشجويان آسيب‌پذير، مي‌تواند باعث تقويت اثرات محافظتي حمايت‌هاي اجتماعي شود..

واژه‌های کلیدی: سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، سلامت روان، دانشجویان.


تمام متن:

PDF