دوره 13، شماره 2، 1396:140-145

بررسی تکرار، شدت و دیسترس ناشی از نشانه‌ها در بیماران مبتلا به لوسمی بستری در بخش‌های هماتولوژی- انکولوژی بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1395

مسعود بهرامی, مصطفي عصاررودی, مهدي محمودزاده

DOI: 10.22122/jhsr.v13i2.2919

چکیده


مقدمه: مدیریت نشانه‌ها یک مسأله مهم مراقبتی بین بیماران مبتلا به لوسمی است. با این حال، توجه اندکی به نشانه‌ها از جنبه‌های مختلف (میزان تکرار، شدت و دیسترس) در این گروه از بیماران شده است.

روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود. 400 نفر از بیماران مبتلا به انواع لوسمی بستری در بیمارستان‌های الزهرا (س)، سیدالشهدا (ع) و حجتیه شهر اصفهان در سال 1395 به روش نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مشخصات دموگرافیک و مقیاس سنجش نشانه‌های یادآمد (Memorial Symptom Assessment Scale یا MSAS) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نشانه‌ها از لحاظ بیشترین شیوع در بیماران (با بیش از 50 درصد شیوع) به «کمبود انرژی، اختلال خواب، احساس غمگینی، درد، عصبی بودن، کسالت داشتن، دل‌نگرانی، احساس تحریک‌پذیری، کاهش اشتها، بی‌حسی و مورمور شدن دست ‌و پا، کاهش وزن، تعریق و خشکی دهان» اختصاص داشت. از نظر میزان تکرار، شدت و دیسترس نیز شامل «دل‌نگرانی، کمبود انرژی، درد، اختلال خواب، احساس غمگینی، عصبی بودن و احساس تحریک‌پذیری» بود.

نتیجه‌گیری: نشانه‌های مربوط به بعد روان‌شناختی بیشتر از نشانه‌های بعد جسمی در بیماران مبتلا به لوسمی تجربه می‌شود. بنابراین، نیاز است حمایت‌های روحی- روانی، مشاوره‌ای و مددکاری بیشتری برای این بیماران در نظر گرفته شود.


واژگان کلیدی


ارزیابی نشانه؛ لوسمی؛ پرستاری انکولوژی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i2.2919