دوره 13، شماره 4، 1396:429-435

بررسی مصرف مکمل ویتامین D بر کاهش وزن، مقاومت انسولینی و پروتئین واکنشگر C در زنان چاق و دارای اضافه وزن شهر اصفهان

زهرا سادات خسروی, مرضيه کافشاني, اکبر حسن‌زاده, پرستو توسلي, محمد حسن انتظاري

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.2924

چکیده


مقدمه: کمبود ویتامین D به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ویتامین D بر کاهش وزن، پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا (High sensitivity C-reactive protein یا hs-CRP) و مقاومت انسولینی زنان چاق و دارای اضافه وزن انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور بود که بر روی 53 نفر از زنان چاق و دارای اضافه وزن صورت گرفت. نمونه‌ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله، مکمل ویتامین D را با دوز 50000 واحد در هفته (به مدت 6 هفته) و گروه دیگر دارونما دریافت کرد. شاخص‌های آنتروپومتری و نشانگرهای بیوشیمیایی hs-CRP قبل و بعد از مداخله اندازه‌گیری گردید و با استفاده از آزمون‌های Paired t و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پس از استفاده از مکمل ویتامین D، سطح سرمی ویتامین D افزایش معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (001/0 > P)، اما تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در شاخص‌های آنتروپومتریک، سطح hs-CRP و مقاومت انسولینی مشاهده نشد (050/0 < P برای همه).

نتیجه‌گیری: مکمل‌یاری ویتامین D با دوز 50000 واحد در هفته به مدت 6 هفته در زنان چاق و دارای اضافه وزن، تأثیری بر وزن، شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI)، دور کمر، مقاومت انسولینی و hs-CRP ندارد.


واژگان کلیدی


ویتامین D؛ کاهش وزن؛ CRP؛ مقاومت انسولینی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.2924