دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):62-67

ارزیابی جلیقه خنک‌کننده ایرانی (ژل یخ اسپادانا) و جلیقه خنک‌کننده تغییر فاز (پارافینی) بر روی شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی کارگران در شرایط گرم و مرطوب عسلویه

حبیب‌اله دهقان, بهنام حق‌شناس, ناصر جمشیدی, محمد جواد طراحی, محمد رضا اژدری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3009

چکیده


مقدمه: جهت پیشگیری از استرس گرمایی در محیط‌های کاری گرم، کاهش سطح استرس حرارتی کارگران امری ضروری است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر دو نوع جلیقه خنک‌کننده بر روی شاخص استرین فیزیولوژیکی (Physiological strain index یا PSI) کارگران در شرایط گرم و مرطوب عسلویه بود.

 روش‌ها: این پژوهش به روش مقطعی و مداخله‌ای بر روی 90 نفر از کارگران با سطح فعالیت جسمانی و لباس یکسان در منطقه عسلویه با میانگین دمایی 47 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95 درصد در تابستان 1395 انجام شد. ضربان قلب، دمای دهانی، میزان تعریق و شاخص Wet-bulb globe temperature (WBGT) به مدت 120 دقیقه در هنگام استفاده از جلیقه‌ها و در گروه شاهد اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: میانگین شاخص WBGT برای هر سه گروه 65/37 درجه سانتی‌گراد به دست آمد. میانگین ضربان قلب در گروه استفاده‌کننده از جلیقه خنک‌کننده ایرانی و پارافینی و شاهد به ترتیب 76/53، 91/89 و 07/97 ضربان در دقیقه، میانگین دمای دهانی به ترتیب 70/36، 63/78 و 36/36 درجه سانتی‌گراد و میانگین PSI به ترتیب 18/3، 29/2 و 12/6 بود. اختلاف معنی‌داری در میزان PSI بین گروه‌های مورد و گروه شاهد وجود داشت (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: جلیقه خنک‌کننده پارافینی و جلیقه خنک‌کننده ایرانی ژل یخ اسپادانا می‌توانند در شرایط گرم و مرطوب عسلویه در فصل تابستان به مدت90 دقیقه سطح استرس حرارتی کاربران را تا میزان قابل قبول و مناسبی کاهش دهند. 


واژگان کلیدی


استرس حرارتی؛ لباس؛ درجه حرارت بالا؛ خنک‌سازی؛ ایران

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3009