دوره 13، شماره 4، 1396:491-496

تبیین مؤلفه‌های روان‌شناختی سبک زندگی سلامت‌ محور: یک مطالعه کیفی

مهدی طاهری, جعفر حسنی, شهرام محمدخانی, میترا مودی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3029

چکیده


مقدمه: سبک ‌زندگی سلامت‌محور یکی از موضوعات مهم حوزه سلامت است و شناسایی ابعاد گوناگون آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه‌های روان‌شناختی سبک زندگی سلامت‌محور انجام شد.

روش‌ها: مطالعه حاضر با رویکرد پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. بدین منظور، 16 نفر که دارای سبک زندگی سالم بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و با استفاده از مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها بر اساس مراحل تحلیل محتوای Graneheim و Landman صورت گرفت.

یافته‌ها: 4 مقوله و 15 زیرمقوله شناسایی شد که عبارت از ویژگی‌های شخصیتی (اراده و پشتکار، هدفمندی، انعطاف‌پذیری و قاطعیت)، باورها (سودمندی روابط اجتماعی، مدیریت‌پذیری زندگی و ارزشمندی سلامت)، توانمندی‌ها (مسؤولیت‌پذیری، شوخ‌طبعی، خوش‌بینی، خودکارامدی و خودآگاهی) و نگرش‌ها (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به رفتارهای سلامت و نگرش نسبت به رفتارهای آسیب‌رسان سلامت) بود.

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مؤلفه‌های روان‌شناختی سبک زندگی سلامت‌محور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی، باورها، توانمندی‌ها و نگرش‌ها در سبک زندگی سلامت‌محور نقش دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌ها و آموزش‌های آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.


واژگان کلیدی


روان‌شناختی؛ سبک زندگی؛ پژوهش کیفی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3029