دوره 14، شماره 2: 1397:215-220

به کارگیری مدل شفایافتگی انعطاف‌پذیر در بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران غیر شفا یافته مبتلا به سرطان کولون

مهدی تذهیبی, محبوبه ایوبی سرشبادرانی, فریبرز مکاریان

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3030

چکیده


مقدمه: جراحی، بهترین راه درمانی برای سرطان کولورکتال است، اما عود در نرخ ثابتی مطابق با مرحله بیماری رخ می‌دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران غیر شفایافته مبتلا به سرطان کولون مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال‌های 1380 تا 1390 بود.

روش‌ها: در این پژوهش هم‌گروهی تاریخی، 146 بیمار مبتلا به سرطان کولون وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده پزشکی بیماران استخراج گردید. جهت بررسی عوامل مؤثر بر بقا، از مدل شفایافتگی انعطاف‌پذیر استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: از 146 بیمار، عود در 29 مورد (9/19 درصد) مشاهده شد. میانه بقای بدون عود، 87/19 ماه و نسبت شفایافتگی 71 درصد به دست آمد. متغیر Carcinoembryonic antigen (CEA) تأثیر معنی‌داری بر بقای بیماران غیر شفایافته داشت (050/0 > P). با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده، کلیه متغیرها به جزء همی‌کولکتومی راست، اثر افزایشی را بر کسر شفایافتگی نشان دادند.

نتیجه‌گیری: حضور افراد شفایافته در داده‌ها، باعث مسطح شدن نمودار Kaplan-Meier می‌شود. در چنین شرایطی، استفاده از مدل‌های شفایافتگی به منظور بررسی جداگانه اثر عوامل بر کسر شفایافتگی و بقای افراد مستعد، مناسب است.


واژگان کلیدی


تحلیل بقا؛ سرطان کولون؛ عود

تمام متن:

PDF

مراجع


Kobayashi H, Mochizuki H, Sugihara K, Morita T, Kotake K, Teramoto T, et al. Characteristics of recurrence and surveillance tools after curative resection for colorectal cancer: A multicenter study. Surgery 2007; 141(1): 67-75.

Orii T, Okumura M, Yoshimura M, Kitahara H, Karasawa Y. An FDG-PET/CT-positive lesion mimicking local recurrence of colon cancer 5 years after radical colectomy. Am J Case Rep 2015; 16: 149-52.

Papagrigoriadis S. Follow-up of patients with colorectal cancer: The evidence is in favour but we are still in need of a protocol. Int J Surg 2007; 5(2): 120-8.

Grossmann I, Doornbos PM, Klaase JM, de Bock GH, Wiggers T. Changing patterns of recurrent disease in colorectal cancer. Eur J Surg Oncol 2014; 40(2): 234-9.

Jafari-Koshki T, Mansourian M, Mokarian F. Exploring factors related to metastasis free survival in breast cancer patients using Bayesian cure models. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(22): 9673-8.

Lambert PC. Modeling of the cure fraction in survival studies. Stata J 2007; 7(3): 351-75.

Rahimzadeh M, Baghestani AR, Kavehei B. On hypergeometric generalized negative binomial distribution in promotion time cure model. J Stat Sci 2013; 7(1): 45-60.

Othus M, Barlogie B, Leblanc ML, Crowley JJ. Cure models as a useful statistical tool for analyzing survival. Clin Cancer Res 2012; 18(14): 3731-6.

Royston P, Parmar MK. Flexible parametric proportional-hazards and proportional-odds models for censored survival data, with application to prognostic modelling and estimation of treatment effects. Stat Med 2002; 21(15): 2175-97.

Roshanaei G, Komijani A, Sadighi Pashaki A, Fardmal J. Prediction of survival in patients with colorectal cancer referred to the Hamadan MRI center using of weibull parameter model and determination of its risk factors during 2005-2013. J Arak Uni Med Sci 2014; 16(11): 41-9. [In Persian].

Fekri N, Parsaee R, Shahid Sales S, Amini AR, Esmaeily H. Detection of effective factors in the survival rate of colon cancer patients using Survival modeling. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 5(3): 629. [In Persian].

Peng Y, Zhai Z, Li Z, Wang L, Gu J. Role of blood tumor markers in predicting metastasis and local recurrence after curative resection of colon cancer. Int J Clin Exp Med 2015; 8(1): 982-90.

Tsai HL, Huang CW, Chen CW, Yeh YS, Ma CJ, Wang JY. Survival in resected stage II colorectal cancer is dependent on tumor depth, vascular invasion, postoperative cea level, and the number of examined lymph nodes. World J Surg 2016; 40(4): 1002-9.

Liska D, Stocchi L, Karagkounis G, Elagili F, Dietz DW, Kalady MF, et al. Incidence, patterns, and predictors of locoregional recurrence in colon cancer. Ann Surg Oncol 2017; 24(4): 1093-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3030

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.