دوره 13، شماره 2، 1396:204-210

شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی فردی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی روابط بین آن‌ها

علي صفدريان, مسعود پورکیانی, افلاطون امیری, محمد قزل ایاغ, محمد محمدی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i2.3032

چکیده


 

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های توانمند‌سازی فردی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی روابط بین آن‌ها بود.

روش‌ها: پژوهش به روش توصيفي- همبستگی و بر اساس هدف، از نوع توسعه‌ای- كاربردي صورت گرفت. پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌های میدانی و نظرسنجی از خبرگان بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1395 به تعداد 25000 نفر تشکیل داده که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، اعضای نمونه به صورت تصادفی ساده به تعداد 265 انتخاب گردید. از دو پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده که در مقیاس لیکرت تدوین و پایا گردید (ضریب Cronbach’s alpha توانمندی فردی = 94/0 و چابکی سازمانی = 97/0) و همچنین، نرم‌افزارهای Amos و SPSS استفاده شد.

یافته‌ها: علاوه بر مؤلفه‌های موجود در توانمندسازی فردی (احساس معني‌دار بودن، احساس شايستگي، احساس خودمختاري، احساس تأثيرگذاري، احساس اعتماد) و چابکی سازمانی (رهبری و مدیریت، فرهنگ، نوآوری، استراتژی، تغییر و یادگیری، ساختار سازمانی، فن‌آوری اطلاعات، انسجام و یکپارچگی، استفاده از فرصت‌های بالقوه، ارزش‌های مشترک)، مؤلفه‌های حاصل از مطالعات میدانی و نظرسنجی خبرگان (احساس آرمان‌گرایی، احساس مشارکت، احساس خودکنترلی و احساس خلاقیت) و چندپیشگی، قادر به پیش‌بینی هر یک از متغیرها شد.

نتیجه‌گیری: توانمندی فردی در تحقیق کنونی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روی چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارد.


واژگان کلیدی


توانمندی فردی؛ دانشگاه علوم پزشکی؛ چابکی سازمانی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i2.3032