دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

ارزیابی عملکرد دو نوع جلیقه خنک کننده بر روی شاخص های فیزیولوزیک استرین گرمایی در هنگام پوشیدن لباس حفاظتی مقاوم در برابر اسید در شرایط گرم ازمایشگاهی

حبیب‌اله دهقان, کبری مقصودی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3042

چکیده


-
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3042

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.