دوره 14، شماره 2: 1397:258-264

ارزیابی تأثیر دو نوع جلیقه خنک‌کننده بر روی پاسخ‌های فیزیولوژیک استرین گرمایی در هنگام پوشیدن لباس حفاظتی مقاوم در برابر اسید در اتاقک شرایط جوی

حبیب‌اله دهقان, کبری مقصودی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3042

چکیده


مقدمه: با توجه به بروز استرین گرمایی در هنگام کاربرد لباس‌های حفاظتی مقاوم در برابر اسید به عنوان لباس کار در محیط‌های کاری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر عملکرد دو نوع جلیقه خنک‌کننده بر روی شاخص‌های استرین گرمایی در هنگام پوشیدن لباس‌های حفاظتی مقاوم در برابر اسید انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی بود که در اتاقک شرایط جوی با دمای 40 درجه سانتی‌گراد و رطوبت 25 درصد، بر روی 10 دانشجوی پسر سالم که لباس مقاوم در برابر اسید پوشیده بودند، انجام گرفت. هر فرد سه بار و به مدت 90 دقیقه بر روی تردمیل با سرعت 8/2 کیلومتر در ساعت و شیب صفر درجه، یک بار بدون جلیقه (گروهA )، یک بار با جلیقه ژل یخ (گروه B) و یک بار هم با جلیقه مواد تغییر فاز پارافینی (گروه C) راه ‌رفت. ضربان قلب، دمای دهانی و دمای پوست در طول انجام آزمون اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: میانگین ضربان قلب در گروه‌های A، B و C به ترتیب 0/104، 2/97 و 7/97 ضربان در دقیقه گزارش شد. میانگین دمای پوست به ترتیب 1/37، 1/31 و 2/33 درجه سانتی‌گراد و میانگین دمای دهانی به ترتیب 9/36، 7/36 و 6/36 درجه سانتی‌گراد بود. اختلاف معنی‌داری بین میانگین شاخص‌های فیزیولوژیک در گروه‌های B و C در مقایسه با گروه A وجود داشت.

نتیجه‌گیری: در هنگام استفاده از لباس کار ضد اسید، پوشیدن جلیقه خنک‌کننده ژل یخ و تغییر فاز پارافینی از طریق کاهش دادن شاخص‌های فیزیولوژیک، سطح استرین گرمایی را تا حد قابل قبولی کاهش می‌دهند.


واژگان کلیدی


استرس حرارتی؛ خنک، لباس؛ دمای بدن؛ مقاوم به اسید

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3042

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.