دوره 13، شماره 4، 1396:422-428

بررسی انگ در مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی در بیمارستان فرشچیان همدان

فرشید شمسایی, عفت صادقیان, فاطمه نظری, علی برزگر

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3044

چکیده


مقدمه: بی‌تردید رایج‌ترین و عمده‌ترین مسأله برای افراد مراقبت کننده از بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی، انگ می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی انگ در مراقبان خانوادگی بیماران دارای اختلالات روانی در بیمارستان فرشچیان همدان بود.

روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، 43 عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار مبتلا به اختلال روانی در بیمارستان روان‌پزشکی فرشچیان شهر همدان، در سال 1394 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسش‌نامه 30 سؤالی محقق ساخته در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود که روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق محاسبه همبستگی درونی تأیید گردید. مقدار همبستگي دروني، 94/0 به دست آمد و نشان دهنده پايايي پرسش‌نامه در سطح بالا بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل گرفت.

یافته‌ها: از کل تعداد مراقبت کنندگان بیماران، 26 نفر (5/60 درصد) را زنان و 17 نفر (5/39 درصد) را مردان تشکیل دادند. میانگین نمره انگ، 23/12 ± 47/82 به دست آمد که نشان داد مراقبان خانوادگی رنج ناشی از انگی زندگی با بیمار روانی را تجربه کرده‌اند. بیشترین انگ مربوط به مواردی مانند عدم ازدواج، عدم یافتن کار، احساس شرمندگی، تحقیر شدن توسط دیگران، بی‌آبرویی و خجالت با نمرات بالا بود.

نتیجه‌گیری: عدم آگاهی عمومی از اختلالات روانی و شناخت بیماران و کمبود مداخلات مؤثر، منجر به انگ می‌شود. با آگاهی از اختلالات روانی و علت‌یابی آن‌ها، می‌توان نقش این عوامل را در ایجاد انگ تعیین کرد. بدیهی است با درک و تدوین فرایندهای بهینه و اثربخش مانند آگاه کردن جامعه و آموزش، می‌توان به کاهش انگی عضو مراقبت کننده از بیماران دارای اختلال روانی کمک نمود.


واژگان کلیدی


انگ؛ نگرش؛ آموزش؛ اختلالات روان‌پزشکی؛ مراقبان خانوادگی

تمام متن:

PDF

مراجع


American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington, DC: American Psychiatric Pub; 2013.

World Health Organization. The World Health Report 2001: Mental Health: New Understanding, New Hope. Geneva, Switzerland: WHO; 2001.

Kaushik P, Jena SP. Experience of burden among the caregivers of people with severe mental illness: Effects on general well-being, appreciation and perceived severity. International Journal of Psychology and Psychiatry 2015; 3(1): 94-108.

Magliano L. Families of people with severe mental disorders: Difficulties and resources. Copenhagen, Denmark: World Health Organization; 2008.

Parle S. How does stigma affect people with mental illness? Nursing Times 2012; 108(28): 2-14.

Goffman E. Stigma: Notes on the management of spoiled identity. New York, NY: Simon and Schuster; 2009.

Anderson TL. Understanding deviance: Connecting classical and contemporary perspectives. London, UK: Routledge; 2014.

Crocker J, Major B, Steele C. Social stigma. In: Gilbert DT, Fiske ST, Lindzey G, Editors. The handbook of social psychology. New York, NY: McGraw-Hill; 1998.

Yang LH, Singla DR. Use of indigenous cultural idioms by Chinese immigrant relatives for psychosis: Impacts on stigma and psychoeducational approaches. J Nerv Ment Dis 2011; 199(11): 872-8.

Perlick DA, Nelson AH, Mattias K, Selzer J, Kalvin C, Wilber CH, et al. In our own voice-family companion: reducing self-stigma of family members of persons with serious mental illness. Psychiatr Serv 2011; 62(12): 1456-62.

Corrigan PW, Morris SB, Michaels PJ, Rafacz JD, Rusch N. Challenging the public stigma of mental illness: A meta-analysis of outcome studies. Psychiatr Serv 2012; 63(10): 963-73.

Adhikari SR. Stigma in Mental Illness: Relative's Perspective. J Psychiatric Association of Nepal 2014; 3(2): 37-42.

Girma E, Moller-Leimkuhler AM, Dehning S, Mueller N, Tesfaye M, Froeschl G. Self-stigma among caregivers of people with mental illness: Toward caregivers' empowerment. J Multidiscip Healthc 2014; 7: 37-43.

Larson JE, Corrigan P. The stigma of families with mental illness. Acad Psychiatry 2008; 32(2): 87-91.

Jones EE, Farina A, Hastorf AH, Markus H, Miller DT. Social stigma: The psychology of marked relationships. New York, NY: W.H. Freeman; 1984.

Corrigan PW, Watson AC. Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World Psychiatry 2002; 1(1): 16-20.

Tawiah PE, Adongo PB, Aikins M. Mental health-related stigma and discrimination in Ghana: Experience of patients and their caregivers. Ghana Med J 2015; 49(1): 30-6.

Gonzalez JM, Perlick DA, Miklowitz DJ, Kaczynski R, Hernandez M, Rosenheck RA, et al. Factors associated with stigma among caregivers of patients with bipolar disorder in the STEP-BD study. Psychiatr Serv 2007; 58(1): 41-8.

Shamsaei F, Kermanshahi SM, Vanaki Z, Hajizadeh E, Holtforth MG, Cheragi F. Health status assessment tool for the family member caregiver of patients with bipolar disorder: Development and psychometric testing. Asian J Psychiatr 2013; 6(3): 222-7.

London C. Stigma and mental illness: A comparative study of attitudes and personal constructs [PhD Thesis]. London, UK: School of Health Sciences and Social Care, Brunel University London; 2010.

Saldivia S, Runte-Geidel A, Grandon P, Torres- F, Xavier M, Antonioli C, et al. The Maristan stigma scale: A standardized international measure of the stigma of schizophrenia and other psychoses. BMC Psychiatry 2014; 14: 182.

Dalky HF. Perception and coping with stigma of mental illness: Arab families' perspectives. Issues Ment Health Nurs 2012; 33(7): 486-91.

Yin Y, Zhang W, Hu Z, Jia F, Li Y, Xu H, et al. Experiences of stigma and discrimination among caregivers of persons with schizophrenia in China: A field survey. PLoS One 2014; 9(9): e108527.

Dockery L, Jeffery D, Schauman O, Williams P, Farrelly S, Bonnington O, et al. Stigma-and non-stigma-related treatment barriers to mental healthcare reported by service users and caregivers. Psychiatry Res 2015; 228(3): 612-9.

Larkings J, Brown PM. Mental illness stigma and causal beliefs: Among potential mental health professionals. International Scholarly and Scientific Research & Innovation 2012; 6(6): 1383-89.

World Health Organization. Mental health problems: The undefined and hidden burden [Online]. [cited 2012]; Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs218/en.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3044

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.