دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

بررسی استیگما در مراقبین خانوادگی بیماران با اختلالات روانپزشکی در بیمارستان فرشچیان همدان

فرشید شمسایی, فاطمه نظری, عفت صادقیان

چکیده


-


واژگان کلیدی


انگ؛ نگرش؛ آموزش؛ اختلالات روانپزشکی؛ مراقبین خانوادگیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3044