دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):48-55

بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی در بیمارستان‌های استان بوشهر طی سال‌های 95-1394

عباسعلی توکلیان, افشین ابراهیمی, حمیدرضا پورزمانی, قاسم یادگارفر

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3050

چکیده


مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین وضعیت پسماندهای عفونی و بررسی مدیریت آن در بیمارستان‌های استان بوشهر طی سال‌های 95-1394 بود.

روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود که با تکمیل پرسش‌نامه، مصاحبه، مشاهده، ممیزی، توزین و تست‌های بی‌خطرسازی طی مدت 24 ماه در 10 بیمارستان استان بوشهر انجام شد. پرسش‌نامه نهایی از 103 سؤال تشکیل شد و بر اساس رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت، برنامه مدیریت پسماندهای پزشکی و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار به اجرا درآمد.

یافته‌ها: روزانه 34/5718 کیلوگرم پسماند در بیمارستان‌های استان بوشهر تولید می‌گردد که شامل پسماند عادی (61/59 درصد) و خطرناک (39/40 درصد) می‌باشد. در هیچ یک از بیمارستان‌ها بازیافت پسماندهای عفونی و در 2 بیمارستان نیز عملیات بی‌خطرسازی انجام نمی‌شد؛ در حالی که برنامه‌های تفکیک این پسماندها در همه بیمارستان‌ها صورت می‌گرفت. همه کارکنان خدماتی در هنگام جابه‌جایی پسماند، از وسایل حفاظت فردی استفاده می‌کردند. تمامی بیمارستان‌ها جایگاه ویژه پسماند داشتند و تنها 6 بیمارستان دارای جایگاه ویژه پسماند خطرناک بود و حمل پسماندها از بیمارستان تا محل دفع نهایی در 5 بیمارستان مطلوب عنوان شد.

نتیجه‌گیری: با وجود تلاش فراوان در مدیریت پسماندهای پزشکی، هنوز مشکلاتی در فرایند مدیریت به ویژه تفکیک، حمل و نقل، نگهداشت موقت و بی‌خطرسازی وجود دارد که نیازمند آموزش مداوم رده‌های پرسنلی، نظارت دقیق و الزام‌آور بر سیستم بی‌خطرسازی، امحا و دفن نهایی در فیلد با در نظر گرفتن شاخص‌های زیست محیطی و مهندسی می‌باشد.


واژگان کلیدی


مدیریت؛ بیمارستان‌ها؛ پسماند عفونی؛ استان بوشهر

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3050