دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

بررسی عملکرد جاذب نانولوله کربنی/کیتوسان جهت حذف آفت کش دیازینون از محیط های آبی

طاهره تقی زاده فیروزجایی, ناصر مهردادی, مجید بغدادی, غلامرضا نبی بیدهندی

چکیده


-


واژگان کلیدی


آفت کش; دیازینون; کیتوسان; نانولوله کربنی; جذبDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3060