دوره 13، شماره 4، 1396:457-463

بررسی عملکرد کامپوزیت نانولوله کربنی/ کیتوسان در جذب آفت‌کش دیازینون از پساب‌های کشاورزی

طاهره تقی‌زاده فیروزجایی, ناصر مهردادی, مجید بغدادی, غلامرضا نبی بیدهندی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3060

چکیده


مقدمه: امروزه آلودگي منابع آب به وسيله سموم آفت‌كش و وجود باقی‌مانده آن‌ در زنجیره غذایی، يكي از معضلات زيست محيطي محسوب می‌گردد. بنابراین، حذف آفت‌کش‌ها در طی فرایند تصفیه آب، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جذب آفت‌کش دیازینون توسط جاذب نانولوله کربنی/ کیتوسان (Chitosan/Carbon Nanotube یا CHN-CNT) انجام شد.

روش‌ها: جاذب CHN-CNT از روش پیوند بین زنجیره پلیمری (Cross linking methods) با نسبت‌های وزنی مختلف نانولوله کربنی (Carbon Nanotube یا CNT) به کیتوسان به دست آمد. به منظور بررسی مورفولوژی و ساختار شیمیایی جاذب سنتز شده، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscopy یا SEM) و طیف‌سنج مادون قرمز (Fourier-transform infrared spectroscopy یا FTIR) استفاده گردید. همچنین، تأثیر شاخص‌های میزان غلظت جاذب، غلظت دیازینون و زمان تماس بر میزان جذب دیازینون روی CHN-CNT مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: جاذب CHN-CNT تا حدود زیادی دیازینون را از محیط آبی حذف نمود؛ به طوری که ظرفیت جذب دیازینون (qe) در غلظت 50 میلی‌گرم بر لیتر دیازینون و غلظت 5/0 گرم بر لیتر جاذب و زمان 65 دقیقه، به 59 میلی‌گرم به گرم جاذب رسید. فرایند احیای جاذب با چهار چرخه متوالی انجام گرفت. درصد احیای جاذب در چرخه چهارم، 9/94 درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: استفاده از جاذب CHN-CNT به دلیل ساخت آسان، کارایی بالا در جذب و قابلیت احیای مؤثر وآسان، می‌تواند به عنوان جاذب مناسبی در حذف آفت‌کش‌ها از منابع آبی آلوده مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


آفت کش؛ دیازینون؛ کیتوسان؛ نانولوله کربنی؛ جذب

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3060