دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

تاریخ پژوهی محلی در تبیین پراکندگی شیوع بیماری ام.اس در ایران (مطالعه موردی منطقه پیربکران)

ولی اله مسیبی, علی اکبر جعفری, ابوالحسن فیاض انوش, محمد مهدی امین

چکیده


-


واژگان کلیدی


بیماری ام.اس؛ پیربکران؛ روش میدانی؛ تاریخ محلیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3061