دوره 13، شماره 4، 1396:451-456

تأثیر سرما، ارتعاش و دستکش ضد ارتعاش بر میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی

احسان‌اله حبیبی, رقیه خواجوی, حبیب‌اله دهقان, قاسم یادگارفر, جواد غلامیان

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3062

چکیده


مقدمه: اندازه‌گیری نیروی چنگش، یکی از شاخص‌های مهم علم ارگونومی به شمار می‌رود. عوامل مؤثر در میزان نیروی چنگش، گاهی باعث بروز Cumulative trauma disorder (CTD) در افراد می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر دستکش‌های ضد ارتعاش، سرما و ارتعاش بر روی نیروی چنگش انجام گرفت.

روش‌ها: این پژوهش از نوع مقطعی بود که بر روی 30 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. به منظور اندازه‌گیری نیروی چنگش، از داینامومتر مدل JAMAR مطابق توصیه انجمن درمانگران دست آمریکا (American Society of Hand Therapists یا ASHT) استفاده گردید. برای دستیابی به میزان نیروی چنگش، از افراد درخواست شد که با تمام قدرت دسته داینامومتر را فشار دهند. سپس میزان نیروی چنگش بر حسب کیلوگرم نیرو از روی صفحه نمایش یادداشت گردید. به منظور بررسی اثر توأم عوامل مذکور بر روی قدرت چنگش، 18 حالت ترکیبی مورد سنجش قرار گرفت.

یافته‌ها: رابطه معکوسی بین میزان ارتعاش و قدرت چنگش مشاهده شد. همچنین، میزان قدرت چنگش افراد در دماهای پایین، کاهش یافت. دستکش‌های ضد ارتعاش مختلف نیز تأثیرات متفاوتی بر کاهش نیروی چنگش داشت. سه عامل سرما، ارتعاش و دستکش تأثیر معنی‌داری را بر قدرت چنگش نشان داد (050/0 > P) و ضریب همبستگی این عوامل به ترتیب 172/0، 363/0- و 602/0- به دست آمد.

نتیجه‌گیری: پوشیدن دستکش بیشترین تأثیر را بر کاهش نیروی چنگش دارد. پس از آن، عامل ارتعاش نیز به عنوان دومین عامل مؤثر کاهش دهنده در میزان نیروی چنگش شناخته شد. همچنین مشخص گردید که با کاهش دما، میزان نیروی چنگش کاهش می‌یابد.


واژگان کلیدی


ضد ارتعاش؛ سرما؛ ارتعاش؛، قدرت چنگش

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3062