دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

بررسی اثر دستکش ضد ارتعاش،سرما و ارتعاش بر روی میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی

احسان اله حبیبی, رقیه خواجوی, حبیب اله دهقان, قاسم یادگارفر, جواد غلامیان

چکیده


-


واژگان کلیدی


دستکش ضد ارتعاش؛ سرما؛ ارتعاش؛ قدرت چنگشDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3062