دوره 14، شماره 2: 1397:133-141

اثر محیط فیزیکی بر تمیزی اتاق عمل: مطالعه مروری

محمد حسین یارمحمدیان, غزال اسدی اسکندر

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3066

چکیده


مقدمه: حفظ میزان تمیزی در محیط بیمارستان‌ها و فضاهای درمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که می‌تواند منجر به کاهش عفونت بیمارستانی و حفظ و ارتقای سلامت بیماران و کارکنان شود. با توجه به کمبود تحقیقات صورت گرفته در زمینه برقراری ارتباط بین ویژگی‌های محیطی و فضای فیزیکی ساخته شده با کنترل عفونت‌ها در فضاهای درمانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تمیزی اتاق عمل با استفاده از ویژگی‌های فیزیکی فضا انجام شد و به تدوین راهکارهایی برای تعریف ویژگی‌های اتاق عمل با در نظرگرفتن تأثیر این ویژگی‌ها بر میزان تمیزی آن پرداخت.

روش‌ها: این پژوهش از نوع مروری سیستماتیک بود که در سال 1396 انجام گردید و کلید واژه‌های «اتاق عمل، اتاق تمیز، ویژگی‌های محیط فیزیکی و کنترل عفونت و عفونت بیمارستانی» در پایگاه‌های اطلاعاتی ISI، PubMed، ScienceDirect، SID، CIVILICA، Irandoc و Magiran و سازمان‌هایی مانند World Health Organization (WHO)، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (Center for Disease Control and Prevention یا CDC)، American Institute of Architects (AIA)،
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) و International Health Facility Guidelines (IHFG) مورد جستجو قرار گرفت. پژوهش‌های انجام شده داخلی و خارجی در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2016 به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد نظر بود.

یافته‌ها: عواملی همچون تسهیلات شستشو و بهداشت دست، مشخص کردن فرایند و گردش کار، تعیین و تفکیک حوزه‌های عملکردی، تهویه مطبوع و مصالح نهایی مورد استفاده در سطوح، در میزان تمیزی اتاق عمل نقشی حیاتی را ایفا می‌کند.

نتیجه‌گیری: توجه به عوامل محیطی مؤثر در تمیزی فضاهای درمانی از ابتدای فرایند طراحی به منظور کاهش عفونت‌های بیمارستانی، ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


اتاق تمیز؛ اتاق عمل؛ کنترل عفونت؛ عفونت بیمارستانی؛ طراحی فضاهای درمانی؛ بیمارستان

تمام متن:

PDF

مراجع


Wagner JA, Schreiber KJ. Using cleanroom technology: Improving operating room contamination control. Ashrae Journal 2014; 56(2): 18.

Whyte W. Cleanroom technology: Fundamentals of design, testing and operation. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2001.

Holbrook D. Controlling contamination: the origins of clean room technology. Journal History and Technology 2009; 25(3): 173-91.

Yarmohammadian MH, Mohammadi E, Movahedi F. Standards for writing review articles. Health Inf Manage 2012; 8(8): 1226-34. [In Persian].

McFadden R. A Basic Introduction to Clean Rooms [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: http://www.cleanroomsoles.com/blog/2015/8/27/a-basic-introduction-to-clean-rooms

ISO 14644-1:2015, Cleanrooms and associated controlled environments-Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14644:-1:ed-2:v1:en

Sehulster L, Chinn RY. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR Recomm Rep 2003; 52(RR-10): 1-42.

Charkowska A. Ensuring cleanliness in operating theatres. Int J Occup Saf Ergon 2008; 14(4): 447-53.

World Health Organization. Prevention of hospital-acquired infections. Geneva, Switzerland: WHO; 2002.

Ministry of Health and Medical Education. Standard for Planning and Design of Safe Hospital. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2015. [In Persian].

Magidi S, Mehrabian F, Tabari R. Accomplish Principles of Infection Control by Operation Room's Staff in the Rasht Hospitals. J Guilan Univ Med Sci 2008; 16(64): 89-96. [In Persian].

Australasian Health Facility Guidelines (AusHFG). Part D: Infection Prevention and Control [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: https://healthfacilityguidelines.com.au/part/part-d-infection-prevention-and-control-0

Barach PR, Rostenberg B. Design of Cardiac Surgery Operating Rooms and the Impact of the Built Environment. In: Barach PR, Jacobs JP, Lipshultz SE, Laussen PC, Editors. Pediatric and Congenital Cardiac Care: Volume 2: Quality Improvement and Patient Safety. Berlin, Germany: Springer; 2014. p. 411-24.

Nanda U, Malone EB, Joseph A. Achieving EBD Goals through Flooring Selection & Design. Concord, CA: The Center for Health Design; 2012.

The American Institute of Architects Academy of Architecture for Health. Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. Washington, DC: The American Institute of Architects; 2001.

International Health Facility Guidelines. Infection control [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: http://healthfacilityguidelines.com/Guidelines/FullIndex/iHFG/Part%20D%20-%20Infection%20Control

Whyte W. Cleanroom design. Hoboken, NJ: Wiley; 1999.

Drake B. Infection control in hospitals. Ashrae Journal 2006; 48(6): H12.

Lynch RJ, Englesbe MJ, Sturm L, Bitar A, Budhiraj K, Kolla S, et al. Measurement of foot traffic in the operating room: implications for infection control. Am J Med Qual 2009; 24(1): 45-52.

Young RS, O'Regan DJ. Cardiac surgical theatre traffic: time for traffic calming measures? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010; 10(4): 526-9.

Ashrae H. HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics. Atlanta, GA: American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc; 2003.

Aslemand A, Ahmadi Orkomi A. An experimental study on microorganisms in the hospital clean rooms, Tehran, Iran. Tech J Engin and App Sci 2013; 3(21): 2865-8.

Pereira ML, Tribess A. A review of air distribution patterns in surgery rooms under infection control focus. Termal Engenharia 2005; 4(2): 113-21.

Keshtkar MM. Three dimensional simulation of laminar air distribution system with air curtain. Proceedings of the 4th International Conference on Heating, Cooling, and Air Conditioning; 2012 June 12-14; Tehran, Iran.

Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect Dis 2006; 6: 130.

Bird BT. Infection Control and the Central Sterile Supply Department [Online]. [cited 2011]; Acailable from: URL: https://www.infectioncontroltoday.com/sterile-processing/infection-control-and-central-sterile-supply-department

Allen G. Implementing AORN recommended practices for environmental cleaning. AORN J 2014; 99(5): 570-9.

Cook G, Int-Hout D. Air motion control in the hospital operating room. Ashrae Journal 2009; 51(3): 30-6.

ISO/DIS 14644-12. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 12: Specifications for monitoring air cleanliness by nanoscale particle concentration [Online]. [cited 2006]; Available from: URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14644:-12:dis:ed-1:v1:en

Ahmadi H. Study the pattern of air distribution and its changes at cleanroom. Journal of Science and Engineering Elites 2016; 2(1): 243-50. [In Persian].

Appendix P-4a: Design and construction commissioning supporting information [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://www.b3mn.org/guidelines2-2/downloads_v2_2/2PerfMgt_App-P-4a-V2-2.pdf

Schmidt P. Air control in operating theatres. Heizung Luftung Haus Technik 1987; 38(3): 145-53.

Spagnolo AM, Ottria G, Amicizia D, Perdelli F, Cristina ML. Operating theatre quality and prevention of surgical site infections. J Prev Med Hyg 2013; 54(3): 131-7.

Asadi Eskandar G. Achieving cleanroom design guideline in medical spaces [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2017. [In Persian].
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3066

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.