دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی اثر ویژگی های محیطی در میزان تمیزی فضاهای درمانی با تاکید بر اتاق عمل

محمد حسین یارمحمدیان, غزال اسدی اسکندر

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3066

چکیده


-


واژگان کلیدی


ویژگی های محیط ساخته شده ، اتاق تمیز، اتاق عمل، کنترل عفونتDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3066

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.