دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

بررسی عملکرد روش رقیق‌سازی برای کاهش نیترات آب در شهرستان فریدن

الهام شیردل, علی عبداله نژاد, شاهین رییسی وند, افشین ابراهیمی, نگار جعفری

چکیده


مقدمه: شهرستان فریدن با جمعیتی حدود 84 هزار نفر و با آب و هوای سرد و کوهستانی، در شمال غربی استان اصفهان واقع شده است و به دلیل وسعت زیاد زمین‌های کشاورزی و استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی (به خصوص کودهای ازته) و خشکسالی، میزان نیترات آب آشامیدنی در برخی از مناطق این شهرستان بالاتر از حد مجاز می‌باشد. نیترات را می‌توان به روش‌های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی از آب حذف کرد. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف کاهش نیترات و رساندن آن به مقدار مجاز صورت گرفت و بدین منظور از روش رقیق‌سازی استفاده گردید.

روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی مداخله‌ای بود که در آن عملکرد روش رقیق‌سازی جهت کاهش نیترات آب در شهرستان فریدن مورد بررسی قرار گرفت. از این روش می‌توان به عنوان روش قابل اعتماد و اقتصادی جهت کاهش نیترات آب استفاده کرد.

یافته‌ها: در تحقیق حاضر پس از رقیق‌سازی نمونه‌های جمع‌آوری شده از چاه‌های مختلف شهرستان فریدن، آزمایش رقیق‌سازی انجام شد و مشخص گردید که نیترات آب به دست آمده برابر با میانگین نیترات دو آب اولیه بود و مقدار آن به کمتر از حد مجاز رسید.

نتیجه‌گیری: حذف نیترات به روش رقیق‌سازی، روش مؤثر و ساده‌ای می‌باشد. همچنین، راندمان این روش به حجم آب آلوده، حجم آب با نیترات پایین و نسبت اختلاط آن‌ها با یکدیگر بستگی دارد.


واژگان کلیدی


نیترات آب؛ رقیق سازی؛ شهرستان فریدنDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3068