دوره 13، شماره 4، 1396:410-414

بررسی عملکرد روش رقیق‌سازی برای کاهش نیترات آب در شهرستان فریدن

الهام شیردل, علی عبداله‌نژاد, شاهین رئیسی‌‌‌وند, افشین ابراهیمی, نگار جعفری

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3068

چکیده


مقدمه: شهرستان فریدن با جمعیتی حدود 84 هزار نفر و با آب و هوای سرد و کوهستانی، در شمال غربی استان اصفهان واقع شده است و به دلیل وسعت زیاد زمین‌های کشاورزی و استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی (به خصوص کودهای ازته) و خشکسالی، میزان نیترات آب آشامیدنی در برخی از مناطق این شهرستان بالاتر از حد مجاز می‌باشد. نیترات را می‌توان به روش‌های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی از آب حذف کرد. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف کاهش نیترات و رساندن آن به مقدار مجاز صورت گرفت و بدین منظور از روش رقیق‌سازی استفاده گردید.

روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی مداخله‌ای بود که در آن عملکرد روش رقیق‌سازی جهت کاهش نیترات آب در شهرستان فریدن مورد بررسی قرار گرفت. از این روش می‌توان به عنوان روش قابل اعتماد و اقتصادی جهت کاهش نیترات آب خوراکی استفاده کرد.

یافته‌ها: پس از رقیق‌سازی نمونه‌های جمع‌آوری شده از چاه‌های مختلف شهرستان فریدن، آزمایش رقیق‌سازی انجام شد و مشخص گردید که نیترات آب به دست آمده برابر با میانگین نیترات دو آب اولیه بود و مقدار آن به کمتر از حد مجاز رسید.

نتیجه‌گیری: حذف نیترات به روش رقیق‌سازی، روش مؤثر و ساده‌ای می‌باشد. همچنین، راندمان این روش به حجم آب آلوده، حجم آب با نیترات پایین و نسبت اختلاط آن‌ها با یکدیگر بستگی دارد.


واژگان کلیدی


نیترات آب؛ رقیق‌سازی؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Mohammadi H, Yazdanbakhsh A, Sheykh Mohammadi A, Bonyadinejad G, Alinejad A, Ghanbari G. Investigation of nitrite and nitrate in drinking water of regions under surveillance of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran Province, Iran. J Health Syst Res 2011; 7(6): 782-9. [In Persian].

Nanbakhsh H, Mohammadi A, Ebrahimi A. Investigating of nitrate and nitrite concentration of drinking water wells in villages around of the industrial park, in Urmia city. J Health Syst Res 2010; 6(Supple): 881-8. [In Persian].

Torabian A, Shokouhi Harandi M, Ghadim Khani AA, Safaei Far M, Nabi Bidhendi GR. Evaluation of efficiency nitrate removal of a nanofiltration membrane from drinking water under different operating conditions. Water and Wastewater 2007; 18(61): 15-23. [In Persian].

Muramoto J. Comparison of nitrate content in leafy vegetables from organic and conventional farms in California [Online]. [cited 1999]; Available from: URL: https://pdfs.semanticscholar.org/6218/91ffac9e3568856a44552db93280dd47fb61.pdf.

Kafeshani O, Yahai M, Entezari Mh, Hassanzadeh A, Mohebat L, Torabi A. Comparing the nitrate level in vegetables irrigated with zayandehrood river and well water. J Health Syst Res 2013; 9(2): 196-201. [In Persian].

van Maanen JM, van DijkA, Mulder K, de Baets MH, Menheere PC, van der Heide D, et al. Consumption of drinking water with high nitrate levels causes hypertrophy of the thyroid. Toxicol Lett 1994; 72(1-3): 365-74.

World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. Geneva, Switzerland: WHO; 2011.

Badeenezhad A, Gholami M, Jonidi Jafari A, Ameri A. Factors affecting nitrate concentrations in shiraz groundwater using geographical information system. Toloo e Behdasht 2012; 11(2): 47-56. [In Persian].

Setare P, Rezaei M, Hassani AH, Zinatyzadeh AA. Distribution of groundwater nitrate contamination in GIS environment: A case study, Sonqor plain. Behbood 2014; 18(3): 157-64. [In Persian].

Lin SH, Wu CL. Removal of nitrogenous compounds from aqueous solution by ozonation and ion exchange. Water Res 1996; 30(8): 1851-7.

Thalasso F, Vallecillo A, Garcia-Encina P, Fdz-Polanco F. The use of methane as a sole carbon source for wastewater denitrification. Water Research 1997; 31(1): 55-60.

Nikaeen M, Naseri S. Evaluation of Metallic Iron (Feo) Application to Remediate Nitrate-Contaminated Water. Journal of Water & Wastewater 2006; 17(60): 15-21. [In Persian].

Koparal AS, Ogutveren UB. Removal of nitrate from water by electro reduction and electrocoagulation. J Hazard Mater 2002; 89(1): 83-94.

Torabian A, Hasani AH, Samak Abedi M. Comparison of nitrate removal from drinking water by two methods: Reverse osmosis and ion exchange. Journal of Environmental Science and Technology 2007; 8(3): 21-8. [In Persian].

Golstanifar H, Nasseri S, Mahvi A, Dehghani M, Asadi A. Evaluation of aluminum powder efficiency in removal of nitrate from aqueous solutions. Journal of Health 2011; 2(2): 36-44. [In Persian].

Mahmodi P, Hossein Zade H, Farhadian M, Soleimani Nazar A. Optimization Of Nitrate Removal From Contaminated Water By Commercial Nano Filters. Proceedings of the 16th National Conference on Environmental Health of Iran; 2014; Oct 1-3; Tehran, Iran. [In Persian].

Karimi B, Rajaei MS. Evaluating of Nitrate removal by adsorption/Fe/H2O2 process from water: Kinetics and operation parameters. Feyz 2013; 16(7): 659-60. [In Persian].
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3068

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.