دوره 13، شماره 4، 1396:464-470

بررسی کارایی خاک رس اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در حذف نیترات از محلول‌های آبی

سیده فاطمه کریمی, حمیدرضا پور‌‌‌زمانی, حشمت‌اله نورمرادی, بیژن بینا

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3073

چکیده


مقدمه: امروزه افزایش غلظت نیترات در آب‌های سطحی و زیرزمینی به علت افزایش تولید فاضلاب‌ها و گسترش فعالیت‌های کشاورزی، یکی از مشکلات محیطی در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران به شمار می‌رود. مصرف آب حاوی غلظت بالای نیترات، مشکلاتی را در زمینه محیط زیست و بهداشت عمومی ایجاد می‌کند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کارایی مونتموریلونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری‌متیل آمونیوم بروماید در حذف نیترات از محلول‌های آبی بود.

روش‌ها: این تحقیق از نوع تجربی- آزمایشگاهی بود و به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی از طریق خاک رس اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در یک سیستم بسته انجام شد. تأثیر شاخص‌های مختلف مانند غلظت اولیه نیترات، دوز جاذب، pH و زمان تماس بر راندمان حذف نیترات با استفاده از نرم‌افزار طراحی آزمایش (Design of experiments یا DOE) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: شرایط بهینه حذف نیترات در غلظت اولیه نیترات 200 میلی‌گرم بر لیتر، دوز جاذب 5/7 گرم بر لیتر، pH برابر با 7 و زمان تماس 40 دقیقه به دست آمد. در این شرایط، راندمان حذف نیترات 27/71 درصد و ظرفیت جذب نیترات 06/19 میلی‌گرم بر گرم بود.

نتیجه‌گیری: می‌توان از خاک رس اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی، به عنوان جاذب مؤثری در جهت حذف نیترات از محلول‌های آبی استفاده نمود.


واژگان کلیدی


خاک رس؛ سورفکتانت؛ نیترات؛ جذب

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3073