دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):1-5

بررسي وضعیت آلودگي باکتریایی دكمه‌هاي آسانسور و کامپیوترهای کتابخانه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 1394

محمود قاسمی, مازیار وکیلی امینی, مصطفی صدیقی, رضا حبیبی, شهرام باقرآبادی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3083

چکیده


مقدمه: بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک، سطوح محیطی مانند سطح تجهیزات بیمارستانی در انتقال میکروارگانیسم‌ها دخیل می‌باشد. این موضوع تأثیر مثبتی در افزایش تعداد موارد عفونت‌های بیمارستانی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ‎‎وضعیت آلودگي ‎‎ميكروبي ‎‎دكمه‌هاي ‎‎آسانسور و کامپیوترهای کتابخانه بیمارستان دکتر ‏محمد کرمانشاهی بود.

روش‌ها: در این تحقیق توصیفی– مقطعی، 71 نمونه از دکمه‌های آسانسور، صفحه کلید، ماوس و دکمه پاور کامپیوترهای کتابخانه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی گرفته شد و به آزمایشگاه انتقال یافت. سپس با استفاده از روش‌های تشخیصی استاندارد باکتری‌شناسی شامل رنگ‌آمیزی، تست‌های بیوشیمیایی و کشت در محیط کشت‌های افتراقی، انتخابی و اختصاصی، باکتری‌های گرم مثبت و منفی جداسازی گردید.

یافته‌ها: آلودگی باکتریایی در همه نمونه‌های مورد بررسی مشاهده شد. در نمونه دکمه‌های آسانسور، بیشترین فراوانی به باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار (باسیلوس) (21/48 درصد) اختصاص داشت و کلبسیلا پنومونیه (57/3 درصد) کمترین فراوانی را به خود اختصاص داد. 66/66 درصد از نمونه‌های کامپیوترها به استافیلوکوکوس کواگولاز منفی آلوده بودند و از 66/6 درصد آن‌ها استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت (اورئوس) و میکروکوکوس جدا شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به جداسازی باکتری‌های پاتوژن و غیر پاتوژن از هر دو گروه نمونه‌ها، لزوم توجه بیشتر به رعایت اصول بهداشت فردی و اصول ضد عفونی صحیح و منظم سطوح وسایل و تجهیزات بیمارستان جهت کاهش آلودگی باکتریایی و بروز عفونت‌های بیمارستانی، ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


عفونت؛ آلودگی تجهیزات؛ میزان باکتری؛ کامپیوتر

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3083