دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

ارزیابی مقدار فلزات سنگين ارسنیک، كادميوم و سرب در سيب زميني در اراضي جنوب شرقي اصفهان

محمد مهدی امین, هاجر صفاری خوزانی, مرضیه وحید دستجردی, قاسم یادگارفر

چکیده


-


واژگان کلیدی


فلزات سنگین؛ سرب؛ كادميوم؛ ارسنیک؛ سيب زمينيDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3096