دوره 13، شماره 4، 1396:478-484

ارزیابی مقدار فلزات سنگين ارسنیک، كادميوم و سرب در سيب زميني در اراضي جنوب شرقي اصفهان در سال 1395

محمد مهدی امین, هاجر صفاری خوزانی, مرضیه وحید دستجردی, قاسم یادگارفر

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3096

چکیده


مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی میانگین غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و آرسنیک) در سیب‌زمینی مزارع جنوب شرقی اصفهان بود.

روش‌ها: نمونه‌های خاک، سیب‌زمینی، کود و آب به روش هضم اسیدی با استفاده از کتاب روش‌های استاندارد به همراه نمونه استاندارد هضم گردید. سپس میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک با استفاده از دستگاه جذب اتمي مجهز به كوره گرافيتي تعیین شد. جهت تعیین ارتباط غلظت‌های متفاوت فلزات سنگين، آزمون ANOVA در نرم‌افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین غلظت فلزات سرب، آرسنیک و کادمیوم در آب آبیاری پایین‌تر از حد استاندارد مشخص گردید. میانگین غلظت آرسنیک، سرب و کادمیوم در نمونه‌های خاک به ترتیب 6072/2، 7417/1 و 5693/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم به دست آمد که کمتر از حد استاندارد بود. میانگین غلظت فلزات سنگین در کود مصرفی نیز پایین‌تر از حد استاندارد بود. بالاترین میانگین غلظت فلز سنگین در سیب‌زمینی، به فلز سرب با میزان 8074/4 میلی‌گرم بر کیلوگرم اختصاص داشت که بالاتر از حد استاندارد می‌باشد و غلظت
فلزات کادمیوم و آرسنیک به ترتیب 6923/2 و 7869/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم گزارش شد که کادمیوم بالاتر از حد استاندارد است. فاکتور انتقال (Transfer factor) از الگوی آرسنیک < سرب < کادمیوم پیروی نمود و مقادیر آن به ترتیب 7291/4 (کادمیوم)، 7601/2 (سرب) و 6853/0 (آرسنیک) به دست آمد.

نتیجه‌گیری: غلظت کادمیوم و سرب در سیب‌زمینی بالاتر از حد استاندارد می‌باشد که می‌توان آن را به تحرک بالای این دو فلز در خاک و انتقال آن به گیاه نسبت داد. در نتیجه، مصرف سیب‌زمینی تولیدی در منطقه مورد بررسی ممکن است در آینده خطر سلامتی را در جمعیت محلی مصرف‌کننده افزایش دهد.

واژگان کلیدی


فلزات سنگین؛ سرب؛ كادميوم؛ ارسنیک؛ سيب زميني

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3096