دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

اثر غلظت اسانس های روغنی آویشن و رزماری و طول زمان نگهداری بر خواص کیفی قارچ تکمه ای

نفیسه وطن خواهان, مهرداد جعفرپور, محمد گلی

چکیده


-


واژگان کلیدی


آنتی­اکسیدان، آویشن، رزماری، شاخص قهوه­ای شدن، سفتی بافتDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3115