دوره 13، شماره 4، 1396:471-477

اثر غلظت اسانس‌های روغنی آویشن و رزماری و طول زمان نگهداری بر خواص کیفی قارچ تکمه‌ای

نفیسه وطن خواهان, مهرداد جعفرپور, محمد گلی

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3115

چکیده


مقدمه: قارچ تکمه‌ای به دلیل عدم وجود کوتیکول، سرعت بالای تنفس، رطوبت زیاد و فعالیت شدید آنزیمی، به سرعت و بلافاصله پس از برداشت، فاسد و تغییر رنگ آن آغاز می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر اسانس‌های روغنی گیاهان دارویی آویشن و رزماری بر برخی خصوصیات کیفی قارچ تکمه‌ای بود.

روش‌ها: این پژوهش در قالب یک طرح تصادفی انجام شد و تأثیر غلظت‌های صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 میکرولیتر بر لیتر اسانس‌های رزماری و آویشن و زمان‌های صفر، 5، 10، 15 و 20 روز را بر خصوصیات کیفی قارچ تکمه‌ای شامل سفتی بافت، رطوبت اندام باردهی، شاخص قهوه‌ای شدن و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بررسی نمود.

یافته‌ها: با افزایش مدت زمان نگهداری، رطوبت و سفتی بافت نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین رطوبت در غلظت‌های صفر و 5 میکرولیتر بر لیتر اسانس‌ها به میزان
5/13 و 0/13 درصد و بیشترین سفتی به ترتیب در غلظت‌های 5/7، 5، 10 و 5/2 میکرولیتر بر لیتر اسانس آویشن با میزان 95/10، 52/10، 90/9 و 87/9 درصد به دست آمد. بیشترین آنتی‌اکسیدان نیز در غلظت‌های مورد بررسی در روزهای صفر، 5 و 10 در بازه‌ای بین 60 تا 75 درصد مشاهده شد. همچنین، با افزایش مدت زمان نگهداری نسبت به روز صفر، شاخص قهوه‌ای شدن افزایش معنی‌داری را نشان داد.

نتیجه‌گیری: کاربرد اسانس‌ها با توجه به نوع، غلظت و مدت زمان نگهداری محصول، نتایج متفاوتی را بر خصوصیات کیفی قارچ تکمه‌ای نشان داد که با توجه به هدف مورد بررسی می‌توان غلظت مناسب را انتخاب نمود. بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که غلظت 5 میکرولیتر بر لیتر اسانس آویشن، تیمار مناسبی جهت حفظ خصوصیات کیفی اندام باردهی قارچ تکمه‌ای در طول دوره نگهداری می‌باشد.


واژگان کلیدی


اثر آنتی‌اکسیدان؛ آویشن؛ رزماری؛ شاخص قهوه‌ای شدن؛ سفتی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3115