دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

بررسی عوامل موثر بر مصرف روغن زیتون در نواحی شهری و روستایی کشور

علیرضا کرباسی, تکتم محتشمی, آزاده انیس آهنگر

چکیده


-


واژگان کلیدی


رفتار مصرف کننده؛ داده های ادغام شده؛ روغن زیتون؛ ویژگی های خانوارDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3116