دوره 13، شماره 4، 1396:485-490

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف روغن زیتون: مطالعه نواحی شهری و روستایی کشور

علیرضا کرباسی, تکتم محتشمی, آزاده انیس آهنگر

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3116

چکیده


مقدمه: اهمیت مصرف روغن زیتون از بعد غذایی و اقتصادی، مطالعه در خصوص عوامل مؤثر بر مصرف آن در بین مناطق شهری و روستایی کشور را با هدف برنامه‌ریزی و ارزیابی سیاست‌های غذایی و سلامت کشور ضروری ساخت.

روش‌ها: مطالعه حاضر، با بهره‌گیری از اطلاعات اقتصادی و جمعیتی خانوارهای شهری و روستایی کشور طی سال‌های 1394-1383 که از گزارش‌های مرکز آمار ایران استخراج شد، نقش عوامل قیمتی و غیر قیمتی مؤثر در مصرف روغن زیتون بر اساس رویکرد داده‌های ادغام شده، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: آزمون F Limer، برتری مدل تلفیقی بر مدل ترکیبی را نشان داد. بر این اساس، مدل با این رویکرد و نیز با توجه به وجود ناهمسانی واریانس، به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS یا Generalized least square) برآورد شد. بر اساس مقدار ضرایب برآوردی در هر دو الگوی مربوط به خانوارهای شهری و روستایی، عوامل غیر قیمتی همچون سن، سطح تحصیلات و اشتغال سهم بیشتری از مصرف در مقایسه با قیمت و بودجه داشت.

نتیجه‌گیری: توجه به سیاست‌هایی چون آگاهی افراد جامعه در مورد مصرف روغن زیتون و تمرکز آموزش روی همه افراد جامعه با سطوح تحصیلات مختلف مانند آموزش همگانی در مدارس، دانشگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، در کنار بهبود سیاست‌گذاری‌ها در جهت سازمان‌دهی مناسب و رفع نواقص موجود در توزیع و فروش این محصولات، به گونه‌ای که امکان دسترسی بیشتر اقشار مختلف جامعه به این نوع روغن فراهم گردد، اهمیت داشته و پیشنهاد می‌شود.


واژگان کلیدی


رفتار مصرف کننده؛ داده‌های ادغام شده؛ روغن زیتون؛ ویژگی‌های خانوار؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Vaseghi S, Arabshahi S, Abdollahi Z. Healthy eating for a healthy heart. Tehran, Iran: Sinemagaran Pishroo; 2005. [In Persian].

Tavana H, Homayounifar M. Investigation of consumer rational behavior of vegetable oil in Iran: case study of refah chain stores. Journal of Economics and Agriculture Development: 2009; 22(2): 59-70. [In Persian].

Pasdar Y, Rezaei M, Darbandi M, Niazi P, Safari Faramani R. Consumption pattern of lipids and the factors affecting their selection among families in Kermanshah (2011). J Kermansha Univ Med Sci 2014; 18(1): 44-52. [In Persian].

Jafari F, Kholdi N, Davati A, Nezamdust Z. The Study of Oils Consumption Pattern and Its Related Factors in east Tehran. J Fasa Univ Med Sci 2013; 3(3): 202-7. [In Persian].

Laali A, Mehri A, Arabi M. The pattern of food consumption (oil and fizzy drinks) in over 30 years rural population of Chenaran city. Proceedings of the 1st National Conference between Meals; 2014 Apr. 30-May 1; Mashhad, Iran. [In Persian].

Khorrami Moghaddam S, Zare Mehrgerdi MR, Mehrabi Boshrabadi H, Bakhshoodeh M. Analysis of subsidized goods consumption model: usage of quadratic almost ideal demand system. Agricultural Economics 2012; 6(4): 55-74. [In Persian].

Nikmehr S, Abdeshahi A, Mirzai A. Welfare impact assessment of changes in available market for edible oils in Iran. Journal of Agricultural Economics Research 2016; 8(1): 71-83. [In Persian].

Casal S, Malheiro R, Sendas A, Oliveira BP, Pereira JA. Olive oil stability under deep-frying conditions. Food Chem Toxicol 2010; 48(10): 2972-9.

Baltagi BH. Econometric analysis of panal data. 2nd ed. New York, NY: Wiley; 2001.

Gojarati D. Basics of econometrics. Trans. Abrishami H. Tehran, Iran: Tehran University Press; 1999. [In Persian].

Khani BR, Ye W, Terry P, Wolk A. Reproducibility and validity of major dietary patterns among Swedish women assessed with a food-frequency questionnaire. J Nutr 2004; 134(6): 1541-5.

Kojima Y, Parcell J, Cain J. A global demand analysis of vegetable oils for food and industrial use: a cross-country panel data analysis with spatial econometrics. Proceedings of the Annual Meeting-Agricultural & Applied Economics Association; 2016 July 31-Aug. 2; Boston, MA. [In Persian].

Lv N, Cason KL. Dietary pattern change and acculturation of Chinese Americans in Pennsylvania. J Am Diet Assoc 2004; 104(5): 771-8.

Rashidkhani B, Rezazadeh A, Omidvar N, Houshiar A, Setayeshgar Z. Relationships of major dietary patterns and their association with socioeconomic and demographic factors in 20-50 year- old women in the north of Tehran. J Food Technol Nutr 2008; 3(2): 1-12.

Azadbakht L, Shirani F, Esmaillzadeh A. Dietary intake and habits of female students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. J Health Syst Res 2012; 8(5): 876-86. [In Persian].

Borzouei A, Azadbakht L. Describing the Dietary Habits of Isfahan Young Girls: assessing the Status of Tea Consumption, Processed Foods, Fats and Cooking Methods. J Health Syst Res 2010; 6(2): 158-64. [In Persian].

Nasreddine L, Hwalla N, Sibai A, Hamze M, Parent-Massin D. Food consumption patterns in an adult urban population in Beirut, Lebanon. Public Health Nutr 2006; 9(2): 194-203.

Hupkens CL, Knibbe RA, Drop MJ. Social class differences in women's fat and fibre consumption: a cross-national study. Appetite 1997; 28(2): 131-49.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3116

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.