دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

ساخت فرآت پتاسیم و بررسی اثر آن بر روی حذف هیومیک اسید از محلول های آبی

زینب فیضی, افشین ابراهیمی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3126

چکیده


-
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3126

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.