دوره 14، شماره 2: 1397:272-278

حذف هیومیک اسید از محلول‌های آبی با استفاده از فرات پتاسیم

زینب فیضی, افشین ابراهیمی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3126

چکیده


مقدمه: در زمینه تصفیه آب با فرات پتاسیم (Potassium ferrate)، یون FeO4-2 دارای قدرت اکسیدکنندگی بالا و پایداری طولانی شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی حذف هیومیک اسید (Humic acid یا HA) از محلول‌های آبی با استفاده از فرات پتاسیم انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی- مداخله‌ای بود که در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردید. فرات پتاسیم جامد به عنوان یک اکسیدکننده برای حذف HA در شرایط آزمایشگاهی ساخته شد. تأثیر شاخص‌های‌ مختلف شامل pH (3، 6، 9 و 12)، غلظت اولیه HA (5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم بر لیتر)، دوز فرات پتاسیم (3، 6، 9 و 12 میلی‌گرم بر لیتر) و زمان تماس (20، 40، 60 و 80 دقیقه) بر حذف HA مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: شرایط بهینه حذف HA با فرایند اکسیداسیون توسط فرات پتاسیم، در غلظت اولیه HA برابر با 5 میلی‌گرم بر لیتر، دوز فرات پتاسیم 12 میلی‌گرم بر لیتر، 8 = pH و زمان تماس 80 دقیقه به دست آمد. حداکثر حذف HA در شرایط بهینه، 72 درصد بود.

نتیجه‌گیری: فرات پتاسیم به عنوان یک اکسیدکننده قوی و دارای خاصیت منعقدکنندگی، می‌تواند در حذف HA از محلول‌های آبی مؤثر باشد.


واژگان کلیدی


هیومیک اسید؛ فرات پتاسیم؛ اکسیداسیون؛ مواد آلی طبیعی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3126

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.