دوره 14، شماره 2: 1397:153-158

بررسی وضعیت پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394

سعید فلاحی‌زاده, نصراله کرمی, نظام‌الدین منگلی زاده, مجید هاشمی, سعید پرستار, ايمان پارسه

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3128

چکیده


مقدمه: افزایش مقدار و تنوع پسماندهای بهداشتی- درمانی، يکي از معضلات مهمی است که سلامت انسان و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به دلیل اثرات عفونی این پسماندها، مدیریت صحیح آن‌ها در مراکز بهداشتی- درمانی ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی- درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394 بود.

روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. نمونه‌ها از 432 مرکز بهداشتی- درمانی در استان و به روش سرشماری انتخاب گردید. 3 نمونه در یک سال از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برداشته شد و میانگین آن‌ها به عنوان وزن نهایی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: کل پسماند تولیدی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد، 26/1186 کیلوگرم در روز بود. پسماند‌های معمولی، تیز و برنده، عفونی، شیمیایی، رادیولوژیک و پاتولوژیک به ترتیب 86/80، 10/5، 09/16، 71/0، 36/0 و 44/0 درصد را به خود اختصاص دادند. مراکز بهداشتی- درمانی در شهرستان‌های بویراحمد و چرام به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار پسماند عفونی و تیز و برنده را داشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به حجم به نسبت بالای پسماند عفونی در مراکز استان (بیش از 16 درصد)، تجهیز مراکز به دستگاه‌های بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و نوک تیز، ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


پسماند عفونی؛ مراکز بهداشتی- درمانی؛ کهگیلویه و بویراحمد؛ پسماند تیز و برنده

تمام متن:

PDF

مراجع


Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil S. Integrated solid waste management: Engineering principles and management issues. New York, NY: McGraw-Hill; 1993.

Koolivand A, Mahvi AH, Azizi K, Binavapour M, Alipour V. Quality analysis and management of health-care waste products. Hormozgan Med J 2010; 14(1): 73-80. [In Persian].

McDougall FR, White PR, Franke M, Hindle P. Integrated solid waste management: A life cycle inventory. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2008.

Chartier Y. Safe management of wastes from health-care activities. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2014.

Vosoughi-Niri M, Zahedi A, Mohammadi MJ, Shokohi E, Makari-Yamchi A, Salami M, et al. Investigation of knowledge, attitude, and performance regarding medical waste management among personnel of hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iran, in 2014. J Health Syst Res 2007; 12(4): 460-5. [In Persian].

Sadeghi H, Fazlzadeh M, Hazrati S, Alighadri M, Mokhtari A, Habibzadeh S. Survey of waste management practices at health centers of Ardebil City. J Health 2012; 2(4): 17-27. [In Persian].

Bahrami H. Investigation on health care wastes and possibility of related management in Kerman [Thesis]. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences; 2008. p. 132-52. [In Persian].

Zazouli MA, Fazeli Farsani S, BarafrashtehPour M, Alinejad A. Quantitative, qualitative analysis and solid waste disposal method in health care centers in Gachsaran. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 24(122): 328-32. [In Persian].

Nafez AH, Karbord A, Sharifi M, Jabbari R, Haje Seyed Aboutorabi MS. A quantitative and qualitative survey of dental wastes in Qazvin, Iran. J Health Syst Res 2011; 7(6): 1255-60. [In Persian].

Sepehrnia B, Navidmehr A, Changani F. Evaluation the situation of wastes generated in health care centers of Tehran. Journal of Research in Environmental Health 2016; 2(2): 127-36. [In Persian].

Rezapour A, Arabloo J, Alipour V, Akbari A. Prioritization of different options for management of hospital wastes in Tehran, Iran, using multi-criteria decision analysis. J Health Syst Res 2017; 13(1): 38-45. [In Persian].

Abor PA. Managing healthcare waste in Ghana: A comparative study of public and private hospitals. Int J Health Care Qual Assur 2013; 26(4): 375-86.

Tadesse ML, Kumie A. Healthcare waste generation and management practice in government health centers of Addis Ababa, Ethiopia. BMC Public Health 2014; 14: 1221.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3128

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.