دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل)

اندازه گیری غلظتPAHs درهوای آزاد مناطق پرترافیک اصفهان در سال 1395، ایران

مهدیه دیان, یعقوب حاجی‌زاده, محسن سعدانی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3130

چکیده


-


واژگان کلیدی


هیدرو کربن های عطری چندحلقه آی؛ هوای آزادتنفسی؛ اصفهانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3130