دوره 14، شماره 2: 1397:189-194

بررسی غلظت گرد و غبار کلی و قابل تنفس و سیلیس بلورین در فرایند نسوزکاری کوره‌های ذوب فلز

معصومه شفیعی علویجه, مسعود ریسمانچیان

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3142

چکیده


مقدمه: با توجه به احتمال وجود سیلیس بلورین در فرایند تولید یا کاربرد مواد نسوز، کارگران این صنایع در معرض ابتلا به سیلیکوزیس قرار دارند. سیلیکوزیس، پنوموکونیوزی است که عامل مستعدکننده سرطان ریه و یکی از علل موقتی یا دایمی بودن ازکارافتادگی‌های شغلی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی سمیت مواد نسوز هنگام تخریب در کوره‌های ذوب فلز بود.

روش‌ها: این مطالعه در فرایند نسوزکاری یکی از صنایع ذوب فلز، در شغل تخریب نسوزها انجام شد. برای ارزیابی نمونه‌های گرد و غبار کلی و قابل تنفس هوای محیط کار، از روش وزن‌سنجی به ترتیب طبق روش‌های 0600 و 0500 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) استفاده گردید. سیلیس بلورین گرد و غبار کلی و قابل تنفس هوای محیط کار نیز به روش اسپکتروفتومتری 7601 NIOSH مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین غلظت گرد و غبار کلی در کوره‌ها هنگام تخریب نسوز، 6/153 میلی‌گرم بر مترمکعب به دست آمد که این مقدار 3/15 برابر حد مجاز استاندارد شغلی ایران بود. میانگین غلظت گرد و غبار قابل تنفس در کوره‌ها هنگام تخریب نسوز، 98/27 میلی‌گرم بر مترمکعب گزارش گردید که این مقدار نیز 3/9 برابر حد مجاز استاندارد شغلی ایران بود. میانگین غلظت گرد و غبار سیلیس بلورین در هوای کلی در کوره‌ها هنگام تخریب نسوز، 2235/0 میلی‌گرم بر مترمکعب محاسبه شد که این مقدار 9/8 برابر حد مجاز استاندارد شغلی ایران می‌باشد. میانگین غلظت گرد و غبار سیلیس بلورین در هوای قابل تنفس در کوره‌ها هنگام تخریب نسوز 1008/0 میلی‌گرم بر مترمکعب به دست آمد که این مقدار نیز
4 برابر حد مجاز استاندارد شغلی ایران است.

نتیجه‌گیری: گرد و غبارهای کلی، قابل تنفس و سیلیس بلورین ناشی از تخریب نسوز در کوره‌ها بالاتر از حد مجاز استاندارد شغلی ایران می‌باشد.


واژگان کلیدی


سیلیس بلورین؛ نسوزکاری؛ کوره ذوب فلز

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3142

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.