دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل)

میزان و علل مرگ و میر پری ناتال در شهرستان کرمانشاه (93-1390)

حمیدرضا شتابی, شیوا کاظمی, ندا ایزدی, مژگان روحانی, شیما سادات خرمی, فریبا کریمی, مهنوش ایزدی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3147

چکیده


مقدمه: شاخص مرگ پری ناتال یک شاخص مهم بهداشتی و ارزیابی سلامت است که تأثیر مستقیم بر شاخص مرگ و میر شیرخواران دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان و علل مرگ و میر پری ناتال در شهرستان کرمانشاه بود.

روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر موارد ثبت شده مرگ و میر پری ناتال شهر کرمانشاه طی سال‏های 93-1390 استخراج شد. اطلاعات شامل مشخصات نوزاد، اطلاعات مربوط به مادر، شاخص‌هاي بارداري و زایمان و علت اصلی مرگ بر اساس

 International Classification of Diseases 10th (ICD-10) جمع‌آوری شد. اطلاعات با استفاده از میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی، تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی و نرم‌افزار Stata تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: از 1236 مرگ پری ناتال، 1/56 درصد پسر بودند. بیشترین مرگ و میر در گروه وزنی، کم و بسیار کم و شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای مادر، پرفشاری خون بود. بیشترین میزان مرگ پری ناتال مربوط به سال 91 (3/12 مرگ در هر هزار تولد) و کمترین میزان مربوط به سال 93 (7/5 مرگ در هر هزار تولد) بود. شایع‌ترین علت مرگ پری ناتال با 6/87 درصد مربوط به گروه اختلالات مشخص با منشأ دوران پیرامون تولد بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، تأکید بر مراقبت‏های کافی در دوران حاملگی و پری ناتال، شناسایی و پیگیری دقیق‌تر مادران پرخطر و دارای بیماری‏های زمینه‏ای، پیشگیری از زایمان زودرس و تولد نوزادان دارای کم‏وزنی شدید می‌تواند در کاهش مرگ و میرهای پری ناتال مؤثر باشد.


 


واژگان کلیدی


مرگ و میر پری ناتال؛ علت مرگ؛ ایرانDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3147