دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):79-84

تأثير هشت هفته تمرینات منتخب اصلاحی بر روی زاویه کیفوز پسران نوجوان مبتلا به کیفوزیس

رضا خزایی, احسان‌اله حبیبی, خسرو جلالی دهکردی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3159

چکیده


مقدمه: کیفوزیس، افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه پشتی می‌باشد که با کشیده شدن اکستنسورهای فقرات و ضعیف شدن عضله ذوزنقه‌ای میانی و تحتانی و کوتاهی ابداکشن، عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک و بین دنده‌ای همراه است. بنابراین، ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقاتی به خصوص در بین افراد کم سن و سال احساس می‌گردد؛ چرا که به علت انعطاف استخوان‌ها و رشد اندام‌های بدن در این سنین، می‌توان با استفاده از حرکات اصلاحی مناسب، در رفع ناهنجاری‌های آن‌ها اقدام نمود و راهکارهای مناسب را در اختیار آنان قرار داد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تأثير 8 هفته تمرینات منتخب اصلاحی بر روی زاویه کیفوز پسران نوجوان مبتلا به کیفوزیس بود.

روش‌ها: 24 نفر از پسران باشگاهی 15 تا 18 ساله در اصفهان به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری زاویه کیفوز، از خط‌کش منعطف استفاده گردید. تمرینات کششی، مقاومتی و خودتحرک‌بخشی به مدت 8 هفته انجام گرفت. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Paired t و تحلیل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها: ميزان زاویه کیفوز در نوجوانان پسر مبتلا به کیفوزیس در پیش‌آزمون 9/0 ± 8/48 درجه بود (604/0 = P، 275/0 = F) که پس از استفاده از تمرينات منتخب اصلاحی، كاهش معني‌داري را نشان داد (8/0 ± 9/46 درجه) (001/0 = P، 068/1680 = F).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، تمرینات اصلاحی به تنهایی و به مدت 3 روز در هفته و طی 8 هفته متوالی، تأثیر مثبتی بر بهبود زاویه کیفوز آزمودنی‌ها دارد.

 


واژگان کلیدی


ستون فقرات؛ تمرينات اصلاحي؛ كيفوز

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3159