دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل):445-450

چگونگی اثر حفاظتی گوشی نسبت به صدای دریافتی و پاسخدهی فرکانسی کانال گوش

فرهاد فروهرمجد, سیامک پورعبدیان, نیلوفر ضیایی قهنویه

چکیده


مقدمه: ایرپلاگ به عنوان یکی از تجهیزات حفاظتی سیستم شنوایی، عملکرد متفاوتی در فرکانس‌های مختلف دارد. پژوهش حاضر با شبیه‌سازی مدلی از کانال گوش انسان، اثر حفاظتی ایرپلاگ در تضعیف صدا در فرکانس و طول‌های مختلف کانال گوش را مورد بررسی قرار داد.

روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در یک سمت کانال گوش شبیه‌سازی شده، میکروفون به عنوان دریافت‌ کننده صدا و در انتهای دیگر، ایرپلاگ تعبیه شد. پس از پخش صدای صورتی توسط بلندگو، میزان افت جایگذاری (Insertion loss یا IL) ایرپلاگ در فرکانس یک اکتاو و فواصل مختلف قرارگیری ایرپلاگ در کانال گوش شبیه‌سازی شده (8/12، 5/17، 5/25 و 1/31 میلی‌متر) بررسی و نتایج در نرم‌افزار LabVIEW ثبت گردید.

یافته‌ها: یافته‌های میزان IL ایرپلاگ در فرکانس‌های یک اکتاو نشان داد که IL گوشی در فاصله 5/25 میلی‌متر در مقایسه با دیگر فواصل و در فرکانس‌های پایین (کمتر از
500 هرتز)، مقادیر بالاتری داشت و در این فاصله، در فرکانس حدود 4000 هرتز به بیشترین میزان رسید.

نتیجه‌گیری: بالاترین میزان IL برای فرکانس‌های پایین در فاصله 5/25 میلی‌متر حاصل شد. متوسط طول کانال گوش انسان هم 5/2 سانتی‌متر است. بنابراین، بالاترین مقادیر تضعیف صدای محیط در سیستم شنوایی انسان نیز در همین طول صورت می‌گیرد. با توجه به حداکثر بودن میزان IL گوشی در این فاصله و در فرکانس 4000 هرتز، ساخت گوشی حفاظتی از مواد جاذب صدای این فرکانس پیشنهاد می‌شود.


واژگان کلیدی


کانال گوش؛ وسایل حفاظت شنوایی؛ شنوایی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3178