دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

چگونگی اثر حفاظتی گوشی نسبت به صدای دریافتی وپاسخ دهی فرکانسی کانال گوش

فرهاد فروهرمجد, سیامک پورعبدیان, نیلوفر ضیایی قهنویه

چکیده


-


واژگان کلیدی


کانال گوش؛ وسایل حفاظت شنوایی؛ شنواییDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3178