دوره 13، شماره 4، 1396:445-450

افت جایگذاری ایرپلاگ در طول‌های مختلف کانال گوش شبیه‌سازی شده

فرهاد فروهرمجد, سیامک پورعبدیان, نیلوفر ضیایی قهنویه

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3178

چکیده


مقدمه: ایرپلاگ به عنوان یکی از تجهیزات حفاظتی سیستم شنوایی، عملکرد متفاوتی در فرکانس‌های مختلف دارد. پژوهش حاضر با شبیه‌سازی مدلی از کانال گوش انسان، تأثیر ایرپلاگ را در فرکانس و طول‌های مختلف کانال گوش مورد بررسی قرار داد.

روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در یک سمت کانال گوش شبیه‌سازی شده، میکروفون به عنوان دریافت‌ کننده صدا و در انتهای دیگر، ایرپلاگ تعبیه شد. پس از پخش صدای صورتی توسط بلندگو، میزان افت جایگذاری (Insertion loss یا IL) ایرپلاگ در فرکانس یک اکتاو و فواصل مختلف قرارگیری ایرپلاگ در کانال گوش شبیه‌سازی شده (8/12، 5/17، 5/25 و 1/31 میلی‌متر) بررسی و نتایج در نرم‌افزار LabVIEW ثبت گردید.

یافته‌ها: یافته‌های میزان IL ایرپلاگ در فرکانس‌های یک اکتاو نشان داد که IL گوشی در فاصله 5/25 میلی‌متر در مقایسه با دیگر فواصل و در فرکانس‌های پایین (کمتر از
500 هرتز)، مقادیر بالاتری داشت و در این فاصله، در فرکانس حدود 4000 هرتز به بیشترین میزان رسید.

نتیجه‌گیری: بالاترین میزان IL برای فرکانس‌های پایین در فاصله 5/25 میلی‌متر حاصل شد. متوسط طول کانال گوش انسان هم 5/2 سانتی‌متر است. بنابراین، بالاترین مقادیر تضعیف صدای محیط در سیستم شنوایی انسان نیز در همین طول صورت می‌گیرد. با توجه به حداکثر بودن میزان IL گوشی در این فاصله و در فرکانس 4000 هرتز، ساخت گوشی حفاظتی از مواد جاذب صدای این فرکانس پیشنهاد می‌شود.


واژگان کلیدی


کانال گوش؛ وسایل حفاظت شنوایی؛ شنوایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Alam N, Sinha V, Jalvi R, Suryanarayan A, Gurnani D, Barot DA. Comparative study of attenuation measurement of hearing protection devices by real ear attenuation at threshold method. Indian J Otol 2013; 19(3): 127-31.

Lokki T, Huhtakallio I. Measurements on active earplugs and effect of ear canal resonances on spectral balance. Proceedings of the 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering; 2015 May 31-June 3; Maastricht, Netherlands.

Hiipakka MT. Measurement apparatus and modeling techniques of ear canal acoustics [MSc Thesis]. Espoo, Finland: Helsinki University of Technology; 2008.

Hong O, Kerr MJ, Poling GL, Dhar S. Understanding and preventing noise-induced hearing loss. Dis Mon 2013; 59(4): 110-8.

Salmani NM, Mehrparvar AH, Torab JM, Safaei S, Mollasadeghi A. Training in using earplugs or using earplugs with a higher than necessary noise reduction rating? A randomized clinical trial. Int J Occup Environ Med 2014; 5(4): 187-93.

Tufts JB, Chen S, Marshall L. Attenuation as a function of the canal length of custom-molded earplugs: A pilot study. J Acoust Soc Am 2013; 133(6): EL446-EL451.

Berger EH. Preferred methods for measuring hearing protector attenuation. Proceeding of the International Congress on Noise Control Engineering 2005 (INTERNOISE 2005); 2005 Aug. 7-10; Rio de Janeiro, Brazil.

Kabe I, Kochi T, Tsuruoka H, Tonegawa T, Denda I, Nonogi M, et al. Noise attenuation of earplugs as measured by hREAT and F-MIRE methods in a Japanese metal manufacturing plant. J Occup Health 2012; 54(4): 310-5.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 11904-1:2002: Acoustics--Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear-Part 1: Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique) [Online]. [cited 202]; Available from: URL: https://www.iso.org/standard/33944.html

International Organization for Standardization (ISO). ISO 4869-3:2007 Preview Acoustics-Hearing protectors-Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture [Online]. [cited 2007]; Available from: URL: https://www.iso.org/standard/38910.html

Nelisse H, Le Cocq C, Boutin J, Voix J, Laville F. Systematic evaluation of the relationship between subjective and objective measurement methods of hearing protector devices attenuation. Proceedings of the 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering; 2015 May 31-June 3; Maastricht, Netherlands.

International Organization for Standardizatio. ISO 4869-1:1990 Preview: Acoustics--Hearing protectors-Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation [Online]. [cited 1990]; Available from: URL: https://www.iso.org/standard/10850.html

Forouharmajd F, Soury S, Mohammadi Z, Salehian J, Mosayebi M. Optimization of the noise control process of a polystyrene silencer and assessment of its role in sound insertion loss index variation as enclosure in a laboratory. J Health Syst Res 2017; 13(1): 98-103. [In Persian].

Forouharmajd F, Mohammadi Z, Salehian J, Mosayebi M. The effect of foam thickness, sound intensity, and air layer on sound absorption coefficient of polyurethane foam using transfer function method. J Health Syst Res 2016; 12(2): 190-5. [In Persian].

Yousefi HA, Forouharmajd F, Maghsudian L. Investigation on use of Absorptive silencer in reduction Low-frequency noise Iranian axial fan. J Health Syst Res 2015; 11(2): 250-7. [In Persian].

Forouharmajd F, Mohammadi Z, Ahmadvand M, Forouharmajd F. Sound pressure level tools design used in occupational health by means of Labview software. J Health Syst Res 2015; 11(3): 550-63. [In Persian].

Agarwal M .Study of effects of traffic noise pollution on hearing. International Journal of Chemical, Environmental and. Pharmaceutical Research. 2014; 5(1): 1-7.

Mirzakhani A, Monazzam MR, Monazzam M. Noise exposure and hearing status among the registered locksmiths in Tehran, Iran. Int J Occup Hyg 2014; 6(2): 56-60.

Golmohammadi R. Noise and vibration engineering [Thesis]. Hamadan, Iran: Hamadan University of Medical Sciences; 2015, [in Persian].

Hohmann BW. Assessment of impulse noise regarding harmfulness to hearing. Proceedings of the 10th European Congress and Exposition on Noise Control Engineering; 2015 May 31-June 3; Maastricht, Netherlands.

May JJ. Occupational hearing loss. Am J Ind Med 2000; 37(1): 112-20.

Paakkonen R, Lehtomaki K, Savolainen S, Myllyniemi J, Hamalainen E. Noise attenuation of hearing protectors against heavy weapon noise. Mil Med 2000; 165(9): 678-82.
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3178

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.