دوره 13، شماره 4، 1396:445-450

افت جایگذاری ایرپلاگ در طول‌های مختلف کانال گوش شبیه‌سازی شده

فرهاد فروهرمجد, سیامک پورعبدیان, نیلوفر ضیایی قهنویه

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3178

چکیده


مقدمه: ایرپلاگ به عنوان یکی از تجهیزات حفاظتی سیستم شنوایی، عملکرد متفاوتی در فرکانس‌های مختلف دارد. پژوهش حاضر با شبیه‌سازی مدلی از کانال گوش انسان، تأثیر ایرپلاگ را در فرکانس و طول‌های مختلف کانال گوش مورد بررسی قرار داد.

روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در یک سمت کانال گوش شبیه‌سازی شده، میکروفون به عنوان دریافت‌ کننده صدا و در انتهای دیگر، ایرپلاگ تعبیه شد. پس از پخش صدای صورتی توسط بلندگو، میزان افت جایگذاری (Insertion loss یا IL) ایرپلاگ در فرکانس یک اکتاو و فواصل مختلف قرارگیری ایرپلاگ در کانال گوش شبیه‌سازی شده (8/12، 5/17، 5/25 و 1/31 میلی‌متر) بررسی و نتایج در نرم‌افزار LabVIEW ثبت گردید.

یافته‌ها: یافته‌های میزان IL ایرپلاگ در فرکانس‌های یک اکتاو نشان داد که IL گوشی در فاصله 5/25 میلی‌متر در مقایسه با دیگر فواصل و در فرکانس‌های پایین (کمتر از
500 هرتز)، مقادیر بالاتری داشت و در این فاصله، در فرکانس حدود 4000 هرتز به بیشترین میزان رسید.

نتیجه‌گیری: بالاترین میزان IL برای فرکانس‌های پایین در فاصله 5/25 میلی‌متر حاصل شد. متوسط طول کانال گوش انسان هم 5/2 سانتی‌متر است. بنابراین، بالاترین مقادیر تضعیف صدای محیط در سیستم شنوایی انسان نیز در همین طول صورت می‌گیرد. با توجه به حداکثر بودن میزان IL گوشی در این فاصله و در فرکانس 4000 هرتز، ساخت گوشی حفاظتی از مواد جاذب صدای این فرکانس پیشنهاد می‌شود.


واژگان کلیدی


کانال گوش؛ وسایل حفاظت شنوایی؛ شنوایی

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3178