دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):68-72

بررسی تأثیر سموم ارگانوفسفره بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسمای کشاورزان

مهدی میر رضایی, سارا کریمی زوردگانی, مسعود ریسمانچیان, اکبر حسن‌زاده

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3186

چکیده


مقدمه: ترکیبات ارگانوفسفره، دسته‌ای از آفت‌کش‌ها با کاربردهای شناخته شده در کشاورزی هستند که مسمومیت با آن‌ها، مشکلات بزرگی را در سراسر جهان به ‌ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه ایجاد کرده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سموم ارگانوفسفره بر فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسمای کشاورزان صورت گرفت.

روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. گروه هدف، 17 نفر از کشاورزان مرد سم‌پاش بودند که با سموم ارگانوفسفره مواجهه داشتند. 17 نفر نیز از میان افراد غیر کشاورز به ‌عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. قبل و پس از اجرای عملیات سم‌پاشی، یک نمونه خون از گروه کشاورزان و گروه شاهد گرفته شد و فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسمای آن‌ها با دستگاه فتومتریک بررسی گردید.

یافته‌ها: میانگین سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسما قبل از سم‌پاشی در گروه مورد (کشاورزان مواجهه یافته با سموم ارگانوفسفره)، 2/12086 میلی‌گرم بر لیتر بود که این میزان پس از سم‌پاشی به 3/8516 میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافت. میانگین سطح فعالیت این آنزیم در گروه شاهد نیز 8/13655میلی‌گرم بر لیتر گزارش شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اهميت ارزيابي تماس کشاورزان با سموم ارگانوفسفره و تأثیرگذاری بر سطح آنزیم کولین استراز، می‌توان گفت که آموزش کشاورزان در جهت تولید محصولات ارگانیک به‌ منظور استفاده هرچه کمتر از سموم و جلوگیری از مسمومیت‌های ناشی از سم‌پاشی در این قشر ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


کولین استراز؛ کشاورزان؛ ارگانوفسفره؛ آفت‌کش

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3186